Larvik kommune sendte 24 november ut dette varselet og det kan leses på denne linken. 

Larvik kommune varsler med dette at de vurderer å frata Norconsult AS denne konkrete ansvarsretten, med hjemmel i pbl. § 23-3 tredje ledd og SAK10 § 6-9 første ledd bokstav a.

Etter lovbestemmelsen skal kommunen frata ansvarsrett dersom foretaket ikke fyller de krav som stilles til bl.a. pålitelighet.

Likeså skal kommunen frata ansvarsrett etter forskriftsbestemmelsen når foretaket «i vesentlig grad har unnlatt å ivareta krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som stilles til funksjonen som … kontrollerende».

«Kontrollerende foretak skal være en annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som kontrolleres.

“Kontrollerende foretak skal ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen. Dette skal bekreftes i erklæring om ansvarsrett, og gjelder i forhold til de foretak som prosjekterer eller utfører arbeidet som skal kontrolleres»

Formålet med bestemmelsen er å unngå interessekonflikter. I kjølvannet av ansvarserklæringen fra Norconsult AS har virksomhet byggesak kommunisert at vilkåret om uavhengighet neppe er oppfylt.

Se vedlagt korrespondanse her. 

Dette skyldes at Norconsult AS også har vært ansvarlig søker (SØK) og prosjekterende (PRO) for tiltaket.

Foranledningen for kommunens varsel om pålegg om uavhengig kontroll var uoverenstemmelser mellom PRO og kontrollerende for prosjekteringen, AFRY ved Gjermund Hybbestad. Les AFRY rapporten her.

Sistnevnte gikk langt i å anbefale at det ble gjennomført uavhengig kontroll med UTF utav bekymring for at avvik ved PRO, som over tid har stått uten korreksjon, har ført til avvik også ved UTF.

I denne konstellasjonen vurderer virksomhet byggesak Norconsults interessekonflikt som UAK som åpenbar.

Byggesak oppfordrer PRO til å finne en annen UAK enn Norconsult AS. Norconsult AS tilfredsstiller ikke forskriftens krav til uavhengighet.

Norconsult AS gis frist til 07.12.20 med å uttale seg.

 

Les også saken hvor Fylkesmann varsler påklaging av Lamøya saken på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.