Planutvalget fattet den 20. oktober vedtak hvor det ble gitt dispensasjon fra pbl. § 1-8 og kommuneplanens arealdel til å beholde nåværende hyttes gesimshøyde og BYA. Planutvalget fant at begge forhold var av begrenset betydning, og ikke ville bidra til betydelig privatisering og nedbygging av strandsonen.

I brev av 13. november påklaget Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/ miljøavdelingen planutvalgets vedtak. Fylkesmannen ber om at vedtaket omgjøres slik at søknad om dispensasjon vedrørende hyttas gesimshøyde og BYA avslås.

Lervik fikk frist til 2. desember for å komme med uttalelser til Fylkesmannens klage.

Larvik kommune har 2 desember mottatt  kommentarer til Fylkesmannens uttalelser fra advokat Sam E. Harris i advokatfirmaet BAHR AS i Oslo.

Under kan dere lese litt av innholdet i brevet og hele brevet kan du lese her. 

«Vi reagerer på at Fylkesmannen uten videre legger administrasjonens feilaktige fremstilling til grunn, spesielt når Fylkesmannen er gjort kjent med at det foreligger begrunnede korrigeringer til denne saksfremstillingen. Ved å vise til at kartlegging av faktum er en «juridisk vurdering», unndrar Fylkesmannen seg fra å vurdere det samme faktum som Fylkesmannen likevel baserer seg på når klagen derfra begrunnes med hvor stor negativ effekt forholdene det søkes dispensasjon om vil ha for nedbygging og privatisering av strandsonen.»

«Fylkesmannen skriver at deres rolle er begrenset til å påse at «allmennhetens interesser blir ivaretatt i saken», men vi kan ikke forstå at noens interesser, verken almennhetens eller tiltakshavers , blir ivaretatt dersom avgjørelser blir fatt et på feil faktisk grunnlag, med påfølgende belastning både på privatpersoner og andre deler av forvaltningen, fordi en da tvinges inn i en videre klagebehandling.»

«Vi finner grunn til å minne om at Fylkesmannen har et selvstendig ansvar for sakens opplysning, jf. forvaltningsloven§ 17 og plan- og bygningsloven S1-9. Det er (naturligvis) ikke gjort noe unntak fra dette når Fylkesmannen skal vurdere om det er grunn til å klage i saker om dispensasjon for tiltak i strandsonen.»

Når en fylkesmann har klaget på et kommunalt vedtak vil det være justisavdelingen i et annet fylke som behandler klagen.

 En settefylkesmann vil nå etterhvert ta den endelige avgjørelsen i saken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *