Tirsdag skulle politikerne i Planutvalget i Larvik førstegangs behandle detaljert reguleringsplan for Stålåker steinområde. Du finner dokumentene i saken her. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for at høyden på bruddets deponiområde helt mot nord kan økes fra kote 90, som er begrensninga satt i gjeldende reguleringsplan, til kote 115. Dette er samme tillatte høyde som deponiområdet i tilgrensende brudd, Håkestad, som omfattes av reguleringsplan for Håkestad steinindustriområde. De to deponiene vil ligge inntil hverandre og framstå som ett deponi. Årsaken til at tiltakshaver ønsker forhøyet deponi er for å forlenge driftshorisonten i bruddet, og redusere behovet for borttransportering av masser. Les forslaget fra kommunedirektøren her.

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for Stålaker steinindustriområde, med følgende plandokumenter, ut til offentlig ettersyn og høring:

  • ·  Forslag til reguleringsplankart, datert 17.07.2020

·  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 30.11.2020
med følgende endring i § 7.1:Innenfor bestemmelsesområdet kan 60 % av arealet oppfylles til maksimal kotehøyde c+115 meter. Resterende arealer kan fylles opp til maksimal kotehøyde c+ 95 meter.

Andre Lysnes fra Arbeiderpartiet kom med et tilleggsforslag om å legge inn et krav om at Håkestadveien skulle oppgraderes med breddeutvidelse av veien på strekningen fra Tjøllingvollen til Stålaker. Dette vil i følge plansjef medføre kostnader på ca 17 millioner kroner hvis det skal bygges gang og sykkelsti.

Det ble først votert over kommunedirektørens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget til Lysnes, Ap som ble vedtatt med 8 stemmer.

8= Ap 2, Sp 2, FrP 1, BL 1, R 1, H 1
1= V 1

Det var kun Karin Frøyd fra Venstre som gikk i mot Lysnes sitt tilleggsforslag.

Er det greit at det settes krav til en oppgradering av en fylkesvei for at eierne av steinbruddet skal få godkjent en mindre endring av reguleringsplanen ?

Møtet ble streamet og du kan høre hele saken på Larvik kommunes hjemmeside her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *