Bøkebloggen skrev en sak 20 november om hogst og beskjæring av blodbøk i Larvik kommune. Vi stilte spørsmål om det var forskjellsbehandling siden noen slipper unna, mens Bjørn Joar Hansen har fått varsel om gebyr på inntil kr 100 000.  Du kan lese saken her.

Allerede i 2019 søkte Hansen dispensasjon for å beskjære dette treet. Denne søknaden ble sendt inn allerede i 4 desember 2019.

Først 21 august får han denne tilbakemeldingen fra tilsynet i Larvik kommune. “På denne bakgrunn avvises deres dispensasjonssøknad av 04.12.19 ettersom beskjæringen i hensikt å bevare, ikke anses søknadspliktig.” Les hele brevet fra Larvik kommune her.

Etter å ha mottatt dette brevet fra Larvik kommune setter Hansen i gang beskjæring av blodbøken. 15 oktober reiser kommunens tilsynsinspektør Tom Mangelrød ut og lager denne rapporten. 

9 november 2020 mottar Hansen dette krasse brevet fra Larvik kommune hvor det kommer varsel om overtredelsesgebyr på inntil kr 100 000 for jobben som er utført. Du kan lese hele brevet her.

27 november 2020 svarer Bjørn Joar Hansen opp Larvik kommune og forteller sin versjon av saken.
Du kan lese hele brevet fra Bjørn Joar Hansen her. 

15 desember 2020 mottar Tretopp 1 AS vedtak fra Larvik kommune om ileggelse av overtredelsesgebyr

«Med hjemmel i pbl. § 32-8 første ledd bokstav a og b, jf. SAK10 § 16-1 første ledd bokstav g nummer 1 ilegges Tretopp1 AS et overtredelsesgebyr på kr 10.000 for uaktsom overtredelse av pbl. § 11-6, jf. kommuneplanens arealdel § 2-13 3). Oppfyllelsesfristen er 4 uker fra brevets dato, jf. pbl. § 32-8 fjerde ledd.»

«Larvik kommune er av den oppfatning at det har blitt utført topping på blodbøk i Bøkkerbakken 3, gbnr. 3020/71. Toppingen er utført av Tretopp1 AS. Toppingen er utført uten dispensasjon fra bestemmelsen om bevaring av trær, § 2-13 3) i kommunedelplan for Larvik by, som forbyr topping.»

Hele vedtaket kan du lese her. Bøkkerbakken 3

Det blir nå spennende å se hva Byggesak gjør i saken hvor de selv hogde ulovlig i kommunens bolig i Vinjes vei 26B.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *