Planutvalget fattet den 20. oktober vedtak hvor det ble gitt dispensasjon fra pbl. § 1-8 og kommuneplanens arealdel til å beholde nåværende hyttes gesimshøyde og BYA. Planutvalget fant at begge forhold var av begrenset betydning, og ikke ville bidra til betydelig privatisering og nedbygging av strandsonen.

I brev av 13. november påklaget Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/ miljøavdelingen planutvalgets vedtak. Fylkesmannen ber om at vedtaket omgjøres slik at søknad om dispensasjon vedrørende hyttas gesimshøyde og BYA avslås.

Lervik fikk frist til 2. desember for å komme med uttalelser til Fylkesmannens klage.

Larvik kommune har 2 desember mottatt  kommentarer til Fylkesmannens uttalelser fra advokat Sam E. Harris i advokatfirmaet BAHR AS i Oslo. Les hele brevet her.

Larvik kommune har 23 desember mottatt mail fra advokatfirmaet BAHR AS hvor de ønsker et raskt møte i forkant av planutvalgets første møte i 2021.

Under kan dere lese litt av innholdet i mailen og hele mailen kan du lese her. 

«Som det fremgår av vårt siste brev til kommunen av 2. desember 2020, mener vi at administrasjonen har lagt feil faktum til grunn i saken (sannsynligvis pga feilaktig tolkning og kommunikasjon fra ansvarlig søker i opprinnelig søknad) og at dette har forplantet seg videre i Fylkesmannens beslutning om å påklage saken. Vi ønsker derfor et Teams-møte med administrasjonen, hvor vi kan redegjøre nærmere for forståelsen av faktum og rydde opp i eventuelle misforståelser. Det er avgjørende for utfallet av Fylkesmannens klage at saken blir behandlet på grunnlag av en korrekt saksfremstilling, og vi mener et møte med administrasjonen kan bidra til å oppfylle dette formålet.»

Saken skal antagelig på nytt behandles av Planutvalget den 19. januar 2021.

Når en fylkesmann har klaget på et kommunalt vedtak vil det være justisavdelingen i et annet fylke som vil behandle klagen hvis vedtaket fortsatt blir stående.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *