ØKOKRIM skal verne viktige samfunnsverdier gjennom å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Grunnpilaren i ansvaret er å etterforske og iretteføre straffesaker.

Derfor gir de hvert år ut en rapport «TRUSSEL- VURDERING». Under kan dere lese det de skrev om «Korrupsjon i offentlig sektor» i rapporten fra 2020.

«Norge falt fra tredjeplass til sjuendeplass på Transparency Internationals korrupsjonsindeks fra 2018 til 2019. Det kan tolkes som at den norske befolkningen oppfatter at forekomsten av korrupsjon i offentlig sektor er mer utbredt nå enn tidligere. Folks oppfatning av hva som kan betegnes som korrupsjon, er nok mer vidtrekkende enn det som følger av straffeloven. Det er generelt liten toleranse for maktpersoner som utnytter sin posisjon for å gi eller motta urettmessige særfordeler i Norge.

Det har de seneste årene blitt avslørt flere alvorlige korrupsjonssaker innenfor kommunale etater som plan- og bygg, samt saker knyttet til offentlige anskaffelser. Korrupsjon i offentlig sektor kan svekke tilliten til lokale styringsorganer og kan gi kriminelle tilgang til kommunale oppdrag.

Det er store variasjoner på kommunenivå når det gjelder håndheving av integritetssystemer. Det gjenstår en del arbeid før hele kommunesektoren er deltagende i et systematisk antikorrupsjonsarbeid. Norske kommuner er derfor sårbare for korrupsjon og korrupsjonsfaren er særlig til stede der privat sektor møter offentlig sektor.

Det vurderes at trusselen for korrupsjon i lokalforvaltningen, særlig rettet mot utbyggingsprosjekter i Norge, vil fortsette å være stor. Korrupsjonsfaren vil avhenge av kommunenes egeninnsats i eget antikorrupsjonsarbeid, graden av gode varslingskanaler, kontrollutvalg og solid varslervern.

OECD anser anskaffelser som ett av de viktigste risikoområdene for korrupsjon inter- nasjonalt. Regelverket for offentlige anskaffelser er preget av mange konkrete vurderinger og stor bruk av innkjøpsfaglig skjønn. Denne skjønnsutøvelsen øker risikoen for misbruk av regelverket.65 I Sverige mener tre av ti tilbydere i offentlige anbudskonkurranser at de har tapt kontrakten på grunn av korrupsjon. Også i Norge er det en trussel at kriminelle aktører får innpass ved anbudskonkurranser.

I dagens situasjon med pandemiutbruddet, har mange blitt tildelt nye roller uten inngående kompetanse om antikorrupsjonsarbeid. Det kan øke risikoen for korrupsjon.»

Du kan lese hele rapporten på (56 sider) «TRUSSEL- VURDERING 2020 på denne link. 

ØKOKRIM ønsker mer fokus på økonomisk kriminalitet, men hva hjelper det når de fleste saker blir henlagt av jurister ute i politidistriktene? Alle anmeldelser må i dag leveres til lokalt politi.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *