Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (nå Statsforvalteren) har i brev av 13.11.2020 påklaget vedtak av planutvalget i Larvik kommune den 20.10.2020 (PLA sak 233/20). Vedtaket gir dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 fra byggeforbudet i pbl § 1-8 og kommuneplanens arealformål for gesimshøyde og BYA på fritidsbolig, gnr/bnr/fnr 1030/1/40, Lamøya 71.

Planutvalget har i møte den 19.1.2021 ikke tatt klagen til følge. Saken er oversendt til Statsforvalteren for avgjørelse ved oversendelse den 26.1.2021.

I henhold til rundskriv T-6/96 skal statsforvalteren ikke selv behandle en klagesak etter pbl der saken har sin bakgrunn i at statsforvalteren som sektormyndighet har påklaget et kommunalt vedtak. Vi ber derfor departementet om å oppnevne settestatsforvalter til å avgjøre klagen.

Du kan lese hele brevet til Kommunal og moderniseringsdepartementet her. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) oppnevner derfor Statsforvalteren i Agder som settestatsforvalter til å avgjøre klagen. Hjemmel for dette vedtaket er forvaltningsloven § 9 andre ledd, jf. kgl.res. 07.08.1981 (fylkesmannsinstruksen) § 1 tredje ledd. Det vises også til KMD sitt rundskriv H-2/14.

Du kan lese hele brevet til settestatsforvalter i Agder her.

Til info så skal forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal  legge frem rapporten «Kommunens håndtering av byggetiltak på en fritidseiendom» – Larvik kommune i møtet i Kontrollutvalget 9 februar 2021.Les saken her,Lamøya 71

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *