Det ble i vedtak 10.10.17 gitt tillatelse til opprettelse av grunneiendommer på gbnr. 1009/94 og 95 i Trekullveien i Kjerringvik. Se hele vedtaket her. 
Per Manvik (FRP) fremmet følgende forslag:«Planutvalget viser til utfyllende saksframlegg og begrunnelsen i forrige behandling av saken og Fylkesmannens uttalelse hvor det ikke fremmes merknader til tiltaket.»

Klagen tas til følge.«Planutvalget gir dispensasjon fra LNF formålet, og gir tillatelse til opprettelse av to nye grunneiendommer til boligformål fra eiendommen gbnr 1099/52 ved Trekullveien.»

Manviks forslag ble vedtatt med 7 (Manvik FRP, Nyland AP, Løsnæs AP, Eliassen KRF, Steen H, Offenberg H, Gjetrang MDG) mot 2 (Eliassen SV, Hunskaar SP) stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag.

Det ble kort tid etter inngått kjøpsavtale for begge tomtene med Line og Arne Nicander. Han var som kjent ansatt som enhetsleder i Larvik kommune. Nicander avholdt også forhåndskonferanse med byggesak. Les referat her.Arne Nicander Prosjekt Kjerringvik. 

Denne avtalen med Nicander ble senere hevet og tomtene ble deretter solgt til nye eiere. De nye eierne ved Ronny Hushovd har så i 2020 byggemeldt prosjekter på begge tomtene. Se byggemelding her. 

Administrasjonen mener at det på nytt må søkes dispensasjon på byggesøknaden. Dette har medført at tidligere eier har engasjert seg i saken og løftet den opp til kommunedirektør. Les hele mailen her. 

Tidligere eier av tomtene Stein Eriksen skriver blant annet dette i mailen til Gro Herheim:
«Det ble kort tid etter inngått kjøpsavtale for begge tomtene med Line og Arne Nicander.Han var ansatt i kommunen og han orienterte meg om at han også hadde snakket med Terje Karlsen om samme problemstilling før han la inn bud på eiendommene, og at han også hadde fått opplyst at dette var helt greit og ikke ville medføre problemer. Avtalen med Nicander ble senere hevet, men grunnlaget for tomtene er fortsatt det samme. Slik saksgangen nå fremtrer, kan man undres på om det er «trynefaktor» som ligger til grunn for beslutninger / saksbehandling i Larvik kommune..»

Administrasjonen har valgt å løfte søknadene om byggetillatelse på gbnr. 1099/94 og 1099/95 opp til politiske behandling 16.02.21. Dette innebærer at søknadene vil bli førstegangsbehandlet i planutvalget.

Tidligere eier har nå engasjert advokat Os og følgende brev ble sendt Cathrine Wærvågen 03.02.21. Les brevet her. 

Byggesaksjef Wærvågen svarer opp brevet fra advokat Os 03.02.21. Les brevet her. 

Advokat Os svarer opp med nytt brev 03.02.21. Les brevet her. 

Advokat svarer opp med nytt brev 05.02.21. Les hele brevet her. 

Nå viser det seg at tidligere medlem av planutvalget Per Manvik har engasjert seg i saken og sendt en kraftig korreks til kommunalsjef Hilde Bøkestad.

Manvik skriver blant annet dette: «Hei. Når det helt åpenbart er feil i saksbehandlingen som går ut over kunder av kommunen er det min plikt som ansvarlig politiker å påpeke og sørge for at Kommunedirektøren rydder opp svært raskt !!
Det nytter ikke å forsøke å dytte slike ting under teppe lenger – slik dere gjør. Nå skal alt frem i lyset og ryddes opp i !
Jeg forventet et seriøst svar på en seriøs henvendelse, og en beklagelse over behandlingen som etter min mening er brudd på forvaltningsloven !!

Ordfører Erik Bringedal svarer opp Manvik med blant annet dette: «Oppsummert; av hensyn til å sikre arbeidsfordelingen mellom administrativt og politisk nivå i tråd med kommuneloven, og få til effektiv saksbehandling og god forvaltning, anmoder jeg om at du som enkeltpolitiker retter synspunkter og meninger om oppfølging av saker til meg som ordfører eller leder av de respektive politiske organ som er gitt ansvar i tråd med delegeringsreglementet.»

Hele mailutvekslingen mellom Manvik og Bringedal kan du lese her. 

Tirsdag 16 februar skal Planutvalget behandle den betente saken og administrasjonen innstiller på avslag saken. Les hele innstillingen her. Og alle vedleggene her. 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *