Saken gjelder ombygging, rivning og ny oppføring av tiltak som i hovedsak ligger innenfor byggegrensen mot sjø på eiendommen gbnr 1002/475, Saltverksveien 20. Tiltakene innebærer at deler av eksisterende terrasse, trapper, brygge, bod og takoverbygg skal rives, og at det oppføres nytt terrasseareal/brygge og svømmebasseng i tillegg til at eksisterende arealer bygges om. Endret terrasseanlegg omfatter også et nytt anneks på ca. 28 kvm.

Kommunedirektøren har etter gjennomgang av saken avdekt at store deler av eksisterende terrasseanlegg med bod og del av brygge som skal rives, ikke er lovlig oppført. I tillegg ligger deler av trapp/terrasse som skal rives, utenfor byggegrensen mot sjø.

Kommunedirektøren fant at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke var til stede. En dispensasjon her vil vesentlig undergrave formålet med byggeforbudet. Kommunedirektøren avslo søknaden i vedtak datert 15 april 2020.

Planutvalget behandlet saken i møte 28 august 2020 og kunne ikke se at det i klagen hadde fremkommet nye opplysninger som tilsa at vedtaket skulle omgjøres. Klagen ble ikke tatt til følge og saken ble oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse. Se hele vedtaket her. 

Statsforvalteren opprettholdt 6 oktober 2020 kommunens vedtak av 15 april 2020. Se vedtaket her. 

12 februar 2021 har Larvik kommune sendt ut forhåndsvarsel om pålegg om retting:

I henhold til pbl § 32-2 første ledd, gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel i pbl § 32-3 første ledd, vil vurderes å fatte vedtak om retting/fjerning av ulovlig tiltak på gbnr 1002/475 slik det framkommer nedenfor:

Tiltakene som varsles rettet/fjernet er merket med blå skravur på kartet nedenfor. Dette gjelder:

  1. Terrasseareal.
  2. Bod på terrasse.
  3. bred trapp fra terrasse til strand
  4. bryggen/moloen må reduseres med ca. 7 meter
  5. brygge mot svaberg langs nordøstre side av terrassen foran takoverbygg.
  6. utstikkende deler fra bryggen.

Les hele forhåndsvarselet her. 

Før vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt fattes, så har du rett til å komme med en uttalelse til saken. Frist for dette er 3 uker fra brevets dato, jf pbl § 32-2 første ledd.

Det vil vurderes å fatte vedtak om pålegg og tvangsmulkt når fristen på 3 uker er utgått dersom de ulovlige forholdene ikke er rettet.

I pålegget vil det bli gitt en rimelig frist for retting (påleggsfrist).

 

 

Les tidligere sak «Drives det forskjellsbehandling i Larvik kommune» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *