Denne saken i Kjose startet i 2009.

I forbindelse med at kommunen foretok et generelt tematilsyn i Pollen-området i Kjose, ble det avdekket en rekke ulovlige forhold på flere hytteeiendommer. Hytteeierne ble på bakgrunn av tilsynet anmodet om å sende inn søknad i etterkant.

I juni mottok Tom Mangelrød i Larvik kommune en søknad fra en av hytteeieren. Les søknaden her. 

Allerede 30 juni 2009 ble saken behandlet i Planutvalget hvor Per Manvik var utvalgets leder.

30.06.2009 Planutvalget Møtebehandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Les hele vedtaket her. 

Så har det vært stille rundt denne saken frem til 2018/2019.

I møte i planutvalget 25/06-2019, støtter planutvalget administrasjonens vedtak i denne dispensasjonssaken. Administrasjonen og planutvalget var enige om at det skulle foretas retting av ulovlige byggetiltak på eiendommen og at dispensasjonssøknaden skulle avslås. Manvik var selv deltager på dette møtet i planutvalget. Det står i saksdokumentene fra kommunen, at saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

I Fylkesmannens vedtak av 11/02-2020, støtter Fylkesmannen kommunens avslag og informerer om at avslaget er endelig og ikke kan påklages videre.

19 januar 2021 ble så saken behandlet på nytt i Planutvalget og et enstemmig Planutvalg tok klagen til følge. Les hele vedtakether. 

FRP politiker Per Manvik er varamedlem i planutvalget, men gikk selv på møtet den 19/01-2021 og fremmet sitt forslag som fikk enstemmig tilslutning fra de øvrige medlemmene.

9 februar 2021 klager grunneier Stensrud inn Planutvalgets vedtak. Les hele klagen her. 

19 februar 2021 sender grunneier inn supplerende informasjon til klagen i saken. Les hele mailen her.
Grunneier Stensrud avslutter den lange mailen med denne oppfordringen til Larvik kommune og Statsforvalteren:«Manvik må selv svare på dette, samt på de øvrige spørsmålene som reises i denne saken. Basert på den informasjonen som foreligger, mener jeg det er all grunn til å granske denne saken og Manviks og planutvalgets rolle og håndtering nærmere.»

Tirsdag 9 mars 2021 skal saken på nytt på bordet hos politikerne i Planutvalget. Se saken her. 

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Klagen fra grunneier Stensrud tas til følge. Planutvalgets omgjøringsvedtak PLA- 003/21 av 19.01.21 oppheves. Hytteeier Johnsens klage på vedtak om pålegg om riving av 17.11.20 tas ikke til følge, og oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse, med Planutvalgets merknader.

NRK har i dag satt fokus på saken og du kan høre både Per Manvik og grunneier Stensrud på direkten her. 

Kan et Planutvalg gjøre et  «kollektivt amnesti» i en byggesak? Nei, mener kommunedirektøren mens FRP politiker Per Manvik mener ja.

Vi venter i spenning på hva som nå skjer i Planutvalget tirsdag 9 mars 2021.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *