Planutvalget behandlet saken i møte 28 august 2020 og kunne ikke se at det i klagen hadde fremkommet nye opplysninger som tilsa at vedtaket skulle omgjøres. Klagen ble ikke tatt til følge og saken ble oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse. Se hele vedtaket her. 

Statsforvalteren opprettholdt 6 oktober 2020 kommunens vedtak av 15 april 2020. Se vedtaket her. 

12 februar 2021 har Larvik kommune sendt ut forhåndsvarsel om pålegg om retting:

I henhold til pbl § 32-2 første ledd, gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel i pbl § 32-3 første ledd, vil vurderes å fatte vedtak om retting/fjerning av ulovlig tiltak på gbnr 1002/475 slik det framkommer nedenfor:

Tiltakene som varsles rettet/fjernet er merket med blå skravur på kartet nedenfor. Dette gjelder:

  1. Terrasseareal.
  2. Bod på terrasse.
  3. bred trapp fra terrasse til strand
  4. bryggen/moloen må reduseres med ca. 7 meter
  5. brygge mot svaberg langs nordøstre side av terrassen foran takoverbygg.
  6. utstikkende deler fra bryggen.

Les hele forhåndsvarselet her. 

Før vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt fattes, så har du rett til å komme med en uttalelse til saken. Frist for dette er 3 uker fra brevets dato, jf pbl § 32-2 første ledd.

Advokat Anne Tellefsen har på vegne av eieren klaget inn pålegget om retting den 11 mars 2021. Advokaten skriver dette i brevet:

«Igjen må det understrekes at denne eiendommen har vært underlagt«lupe»fra naboer i alle år med stadig innblanding av bygningsmyndighetene i diverse privatrettslige forhold knyttet til eiendommen. Et eventuelt ulovlig tiltak etter datidens regler ville ganske sikkert ha blitt fanget opp før det hadde gått 20 år. Det må også understrekes at det foreligger søknader, meldinger og vurderinger når det gjelder andre forhold i samme tidsperiode. Det har formodningen mot seg at det ikke ble innlevert en søknad ved århundreskiftet, dersom dette hadde vært påkrevet. Det er ingen grunn til ikke å stole på Folviks redegjørelse for kontakten med kommunen om dette.»

«Oppsummeringsvis må det derfor anføres at Larvik kommunes vurdering av tiltaket for over 20 år siden var at det ikke var søknads-eller meldepliktig. Boden er derfor ikke ulovlig. Et endret tolkningsresultat i forhold til SAK 1997-reglene i dag som begrunnelse for hvorfor boden ikke er lovlig oppført, er å likestille med å gi nye regler tilbakevirkende kraft.»

«På bakgrunn av ovennevnte kan det ikke sees at kommunen har hjemmel for å fatte pålegg om retting av noen av de tiltakene det vises til. Samtlige tiltak er utført i en tidsperiode der de enten er eksplisitt godkjent av kommunen som følge av at tilstrekkelig meldinger innsendt, eller er unntatt fra søknads eller meldeplikt.»

«Larvik kommune bes nå konstatere dette en gang for alle, slik det egentlig ble gjort allerede i 2016 da kommunen også varslet om pålegg om retting.»  Les hele klagen her. 

Se et brev fra 1992 her og tegninger fra 1992 her. Og søknaden fra 1993 her. 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *