Advokat Hege Mortensen åpnet dagen med å informere litt om kommunikasjon rundt den nye kommunedelplanen hvor området har blitt båndlagt som grønt område.
Siden Larvik kommune har båndlagt disse områdene på 22 daa så må kommunen innløse dette området taksert som tomteverdien for boligutbygging. Larvik kommune fikk allerede i 2015 tilbud om å kjøpe disse arealene.

12 januar 2016 ble det sendt et brev angående rullering av kommunedelplanen. Vestre Fagerli AS tilbød 10 daa av disse arealene vederlagsfritt overført til idrettsformål. Her ble også Larvik kommune tilbydd å kjøpe ut områdene.
Kommuneadvokaten svarte opp dette brevet i januar 2016.
Vestre Fagerli AS svarte opp dette brevet hvor det ble informert at Hege Eick hadde avholdt møte med Nanset idrettsforening for å diskutere fremtidige planer på område. Uten at eierne var invitert på møtet.

Kommuneadvokaten ba så om ordet for å oppklare en del om påstandene som ble fremsatt av Mortensen.

Første vitne (partsforklaring) er arealplanlegger Anders Lund fra Larvik kommune. 

Larvik kommunes advokat stiller spørsmål til Anders Lund.
-Fortell litt om dine arbeidsoppgaver?
Jobber på planavdelingen. Jobbet først på byggesak. Flyttet så over til Planavdelingen siden de ønsket en jurist i avdelingen. Jobber med juridiske problemer og reguleringsplaner.
Forklarer videre hvordan de jobber med rulleringen i kommunedelplanen. Samarbeider tett med kollega Hanne Holmen og Trine Flesche.
Tar utgangspunkt i gjeldene plan. Så blir nye innspill vurdert om de skal legges inn.
-Har du noen kommentarer til planstatus for området?
Kommunen måtte gjøre noe med rulleringen pga ny Plan og bygningslov i 2015.
-Hva med innspill fra idrettsforeningen?
Da måtte det omgjøres til idrettsformål. Ikke grøntområde.
-Hva med motpartens prosjekter som ble vist på befaring?
Larvik kommune har ikke ettergått Nanset idrettsforenings ønsker. Det er ikke Larvik kommune sitt ansvar for hva idrettsforeningen tar seg tilrette på eiendommen til Vestre Fagerli AS.
-Er det noe mer du vil ha frem?
Lund mener kommunen ikke har noen ønsker eller planer om å kjøpe ut dette området.

Advokat Hege Mortensen stiller spørsmål til Anders Lund.
-Når startet du i Larvik kommune?
2 januar 2018.
-Har du sett på gamle dokumenter i saken?
Ja.
-Har du støttet deg på andre kollegaer i denne saken?
De kan vurdere riktige arealformål.

Dommer Vigomstad spør om det tar 10 minutter å gå fra torget til Vestre Fagerli.
Anders Lund mener det er mye lengre. Det er 1, 8 km og det tar 25 min å gå.

Nils Hatlo prøvde seg på en kommentar. Men det ga dommeren klar beskjed om at ikke var lov. Meddommere kan kun stille spørsmål. Kommentarene kunne han komme med på bakrommet.

Andre vitne (partsforklaring) er en av eierne i Vestre Fagerli AS Tore Møgster. 

Advokat Mortensen  stiller spørsmål til Møgster.
Dette fikk vi ikke med oss siden lyden fra Vestfold tingrett forsvant.

Avokat Strand spurte så ut Møgster.
-Hvordan kunne dere kjøpe denne store eiendommen med så store usikkerheter?
Møgster svarte at det hele tiden er usikkerheter innen eiendomsutvikling.

Tredje vitne er Hanne Merete Holmen fra Larvik kommune. 

Larvik kommunes advokat stiller spørsmål til Holmen.
-Fortell litt om dine arbeidsoppgaver?
Arealplanlegger. Ansatt siden 2007. Overordnede planer. Har vært med på rulleringer. Jobbet i Re og Horten tidligere.
-Kan du si noe om Vestre Fagerli, planstatus fra 2006?
I 2006 ble området avsatt til friområde. Så ble det avsatt til idrettsformål og en del av boligformål. Det ble avsatt som privat friområde, ikke offentlig. Også satt til grønn struktur. Jobbet ikke i kommunen når planen ble vedtatt. Samarbeidet med en som hadde jobbet med planen.
i 2013 startet en med å revidere planen. Vedtatt i 2015. Grønt struktur ble viderført. Hensynssonen grønt struktur ble videreført.
Mange typer hensynssone. Sikringssone nedfall vann. (Farrisvannet).
-Kan du fortelle om den nye planen som ligger ute til høring nå i 2021?
Grøntsstruktur har blitt foreslått videreført. Hensynssone drikkevann ligger fortsatt inne. Deler av området er også fredet i forhold til kulturminner.
-Hva med biofokus rapporten for Fagerli?
Det er ikke konflikt med rapporten i dette området. Det er ikke gjort en helhetlig vurdering av hele området.

Advokat Hege Mortensen stiller spørsmål til Holmen.
-Du ble ansatt i 2007?
3 januar 2007.
-Jobbet du med planen fra 2006?
Leste korrektur av denne planen.
-Vet du om bakgrunnen til at det ble satt som friområde?
Det var grøntområde og den lå ved siden av Nanset idrettsforening.
-Hva er verdifull grønt struktur?
Mine kilder er plandokumenter. Retningslinjer fra Byplan retningslinjene. Temakart «Bykart og byrom». Dette er noe Larvik kommune selv har laget.
-Nåværende rullering. Hva er reaksjonene, særlig Stavern?
Det ble gjort befaringer på alle områdene. Det er avsatt grønt områder på private eiendommer. Kommet mange reaksjoner på dette.
-Hva er status på disse protestene?
Larvik kommune må ta en vurdering om en kan grønt soner på private eiendommer. Eller gå helt vekk fra dette. Må ta en ny vurdering av dette når høringsfristen går ut 30 april 2021.

Fjerde vitne er Trine Flesche fra Larvik kommune. 

Larvik kommunes advokat stiller spørsmål til Flesche.
–Fortell litt om dine arbeidsoppgaver?
Jobber med kommunedelplanens arealdel. Noe reguleringsplaner.
-Hva er grønn struktur?
Et formål som blir brukt i byer og tettsteder. Fire typer strukturer. Park, friområder, turveier og naturområder. Har veiledere fra 2012 og kommet en ny nå.
-Hvilke vurdering er gjort for Vestre Fagerli?
I 2016/2017 ble det gjort en vurdering i disse. Fagerli ble anbefalt som naturområde. En buffer mellom idrett og boligområder. Ingen forventninger at kommunen skal legge det til rette for almenheten.
-Er det naturlig at områder blitt satt til offentlig områder?
Nei.
-Hva med rapporten om Biofokus?
Kommunens synspunkter stemmer noe med det som står skrevet i rapporten. Spesiell bøkeskog. Larvik kommune har et stort ansvar med å ta vare på dette.
-Motparten mener at dette området kan brukes til idrett?
Kommunen har landet på at det ikke er anbefalt til idrettsområde.

Advokat Hege Mortensen stiller spørsmål til Flesche.
-Du ble ansatt i 2007?
Startet i 2007.
-Hva er rik edelløvskog i Biorapporten?
Den blir nedjustert i rapporten mener Flesche.
-Hva syntes du om fotballbingen som er etablert på området?
Det er uheldig at dette er gjort.
-Hva kjennetegner et turdrag?
Det er at en tilrettelegger for turveier som skilting. Kanalisere trafikken på stiene.
-Hva definerer Larvik kommune som Vestmarka området?
Noen av stiene går innom disse områdene. Rett ved den etablerte ballbingen.

Femte vitne er Johan Berg-Svendsen. Takstmann (Utarbeidet verdivurdering)

Larvik kommunes advokat stiller spørsmål til Berg-Svendsen.
–Fortell litt om bakgrunn.
Jobber med taksering av næringseiendom. Driver Veridian Analyse. Jobber mye med skjønn. Rammeavtale med Oslo kommune. Og flere andre kommuner. Mye for andre Vestfold kommuner.
Berg-Svendsen er involvert i de fleste oppdrag i Veridian Analyse AS og jobber hovedsakelig med tomtevurderinger, større næringseiendom samt porteføljevurderinger.
-Hva var ditt oppdrag i denne saken?
Alltid ute etter å finne normal markedsverdi på eiendommer. Bruksverdi og salgsverdi på eiendommen. Dette er beskrevet i rapporten til Larvik kommune.
Bruksverdi og salgsverdi er satt til samme sum i denne saken.

Advokat Hege Mortensen stiller spørsmål til Berg-Svendsen.

-Hva med disse referanseprisene som er nevnt, hvilke områder?
Friområde ved Gaustad sykehus i Oslo er brukt. 20-30 kr pr kvadratmeter.
-Hvilke eksempler fra Vestfold?
Vi har ikke tatt områder i Vestfold. Friområder har samme verdi i alle fylker.

En av skjønnsdommerne stilte en del kritiske spørsmål til takstmann Berg-Svendsen.

Retten hevet kl 1310.

Saken avsluttes med prosedyrer torsdag 29 april kl 0900.

 

Les dommen fra saken om Larvik bibliotek her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *