Bøkebloggen fulgte rettssaken og torsdag avsluttet saken med saksøkers og saksøktes prosedyrer.

Saksøktes prosedyre, kommuneadvokat Strand.

Hovedspørsmålene om innløsning er hovedpunktet i saken. Tre av fire punkter er ikke innenfor.
Har vært mye snakk om Vestre Fagerli  sine utbyggingsplaner. Det er politikerne som har bestemt at det resterende området skal være definert som grønt område.

Strand kommer nå med mange påstander og legger frem alle vilkårene.
Eiendommen er ikke offentlig men definert som privat grønt struktur. Derfor kan det ikke kreves innløsning.
Hva inngår i friområde og naturområder. Friområder er offentlige områder. Det kan tas betaling for bruken. Naturområder skal ligge der uten inngrep. Kan avtale skjøtsel med grunneier.
På Vestre Fagerli er det ingen planer om at Larvik kommune har noen planer om å oppdatere området. Det er kun Nanset idrettsforening som har ønsker om dette.

Larvik kommune mener at dette området på Vestre Fagerli er et buffer område med rike kultur minner.
Området er ikke satt som offentlig. Må være satt som offentlig hvis det kan kreves innløsning av området.

Vestre Fagerli eide hele eiendommen ved planvedtaket. Eiendommen var ikke fradelt. Får ingen betydning hvis fradeling skjer etter planvedtaket. Ingen betydning om eiendommen har flere bruksnummer.

Kommuneadvokat Strand henviser til flere tidligere dommer.

Strand går så mellom rapporten fra takstfirma som har vurdert eiendommen. Eiendommen ble kjøpt med risiko om at ikke hele eiendommen kunne bebygges.

Takstrapporten viser at det settes en pris på kr 20,- pr kvadratmeter. Dette er også i det øverste sjikt av hva eiendommen er verdt.

Konklusjon:

Skjønnet nektes fremmet. Larvik kommune frikjennes for saksomkostninger.

Saksøkers prosedyre, ved advokat Hege Mortensen. 

Om det er hjemmel for krav om innløsning av deler av eiendommen Vestre Fagerli.

Utgangspunktet i norsk rett er at det skal utbetales full erstatning. Eiendommen må vurderes som bolig formål.

Saken er på kommunedelplan, ikke reguleringsplan nivå.

Spørsmål om det kan kreves innløsning. Her har partene motsatte meninger. Kommunen kan ikke gå til ekspropriering av eiendommen. Det er kun eieren som kan be om innløsing.

Går over til hvilke områder som kan gi innløsing. Grønn struktur gir innløsnings muligheter. Vestre Fagerli er avsatt til grøntstruktur.

Larvik kommune har ved å arrangere møter med Nanset idrettsforening gitt forhåpninger om at kommunen vil erverve dette området som idrettsformål.

Mortensen viser nå til møter og mailer mellom arealplanlegger Anvik og eier Tore Møgster.

Kommunen ønsker nå å endre dette området i den nye rulleringen av kommunedelplan. Larvik kommune har nå fått mye kritikk for at de endrer områder på privat eiendom. Ref hva vitne Hanne Holmen fortalte om alle klagene kommunen nå hadde fått spesielt i Stavern.

Eiendommen er ubebygd. Men begge eiendommene må sees sammen i forbindelse med fremtidig utnyttelse. Til sammen 27,3 dekar. 4,6 dekar som er bebygd og 22,7 dekar er grøntområde.

Salgssummen for eiendommen som er bebygd er ca 65 millioner. Dette har ingen ting med denne saken å gjøre i følge advokat Mortensen. De 22,7 dekar er ikke bebygd.

Nå er evnet verdisetting av eiendommen. Krever en markedsverdi ut fra en kommunedelplan. Må se bort fra grøntstruktur. Dette området er regulert. Verdsetting av eiendommen skal vurderes ut fra denne reguleringsplanen.

Advokat Mortensen viser nå til tilsvarende saker og dommer. Blandt annet Lena dommen.

16 dekar er avsatt til bolig. Verdisetting 3000 kr ganger 16 000?  Eller antall enheter på disse 16 dekar?

Dommer mener at det blir vanskelig å sette verdien på et eventuelt skjønn. Dommer mener at det som er sendt inn til Larvik kommune er 10 dekar. Det stemmer i følge advokat Mortensen. Dette betyr at kravet på 30-40 millioner stemmer.

Konklusjon:

Skjønnet som er fremmet godkjennes. Vestre Fagerli frikjennes for saksomkostninger.

Replikk fra kommuneadvokat Strand.

Har et par punkter. Det første går på motpartens påstand om hvorfor ikke  at området har fått en O. Det andre er at det påstås at det ble grøntområde i 2015. Det tredje punktet er at det som har kommet frem med kritikk i nåværende rullering i kommunedelplanen. For det fjerde har motparten sagt at kommuneadvokaten Hilde Aas Walle uttalelser har blitt tolket feil.
Motparten anfører at dette området kan brukes til fotball og park. Disse planene ønsker ikke kommunen i dag.

Dom faller antagelig i saken før 17 mai.

 

Les dommen fra saken om Larvik bibliotek her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *