Larvik kommune har fått inn tips om to trapper som er montert på svabergene vest for Røvikfjorden i Brunlanes.

Røvik ble sikret som statlig friluftslivsområde i 1995 og Miljødirektoratet er grunneier. Se link her.

Variert kystlandskap med fjellkoller, svaberg, klover med busk- og trevegetasjon. Flere flate holmer og skjær uten vegetasjon. Strandeng og gruntvannsområde innerst i Røvikfjorden.

Kyststien går gjennom området som er mye brukt. En viktig naturtype med ca 9 dekar rik sumpskog inngår. Også en lokalt viktig naturtype med strandeng og strandsump innerst i Røvikfjorden. Fire rødlistede planter og moser funnet.

Området ligger i strandsonen og er avsatt til arealformål grønnstruktur i kommuneplanens arealdel.

Tilsynsjuristen i Larvik kommune sendte derfor et brev til direktoratet 12 april 2021 og ba om en redegjørelse om disse trappene.

«Det kan derfor ikke oppføres trapper her uten dispensasjon, en dispensasjon vi ikke kan se at er gitt. Vi er ikke kjent med hvem som har oppført trappene, men tiltakshaver kan uansett holdes ansvarlig.» Se hele brevet her.

Miljødirektoratet svarer opp Larvik kommune i brev datert 21 april 2021 og skriver følgende.

«Det er Larvik kommune som drift- og tilsynsansvarlig for Røvik friluftslivsområde som har ansvaret for å følge opp ulovligheter i området. Vi ber derfor Larvik kommune om å følge opp ulovlighetssaken. Våre kontaktpersoner i kommunen er Guro Hessner og Ragnar Kløverød.» Se hele brevet her. 

Noen som vet hvem som har bygd disse trappene ved Røvikfjorden?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *