Larvik kommune har mottatt søknad om etablering av en midlertidig godsterminal med mellomlagring av flis og tømmer på Sika-tomta. Se hele søknaden fra ansvarlig søker Kokkersvold AS her. 

Statsforvalteren er fra 1. januar 2021 regional gravplassmyndighet, og er høringsinstans med innsigelsesrett i saker knyttet til gravplasser og omgivelsene til disse. Larvik kommune har mottatt innsigelsen 23 april 2021.

Les deler av innsigelsen her.

«Undersbo gravplass ligger som nærmeste nabo til den planlagte godsterminalen. Utover svar på merknad fra Larvik kirkelige fellesråd til nabovarselet, kan det ikke sees at tiltakets virkning på gravplassen er direkte vurdert i de vedlagte dokumentene.»

«Gravplassforskriften § 1 sier at gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier. Her gjennomføres det gravferder og mange besøker gravplassen for å bearbeide sorg, minnes avdøde eller for å finne ro og ettertanke. Det er derfor viktig at gravplassen forvaltes på en verdig måte. Det er vanskelig å se at dette kan la seg forene med etableringen av en godsterminal som nærmeste nabo.»

«Byggingen av en godsterminal, selv en som er midlertidig, vil ha store negative konsekvenser for gravplassen. Undersbo gravplass er allerede sterkt påvirket av høyspentledningen. En godsterminal vil legge ekstra press på gravplassen som et sted for orden og verdighet.»

«Velger kommunen likevel å gi tillatelse til tiltaket, bør det settes vilkår som sørger for at de negative virkningene blir minst mulig. Et av vilkårene bør være at det bygges en støyskjerm som tar så mye som mulig av støyen fra tømmerbilene og vogntogene, samt skjuler godsterminalen noe fra gravplassen.»

Les hele uttalelsen fra Statsforvalteren her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *