Planutvalget behandlet saken i møte 28 august 2020 og kunne ikke se at det i klagen hadde fremkommet nye opplysninger som tilsa at vedtaket skulle omgjøres. Klagen ble ikke tatt til følge og saken ble oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse. Se hele vedtaket her. 

Statsforvalteren opprettholdt 6 oktober 2020 kommunens vedtak av 15 april 2020. Se vedtaket her. 

12 februar 2021 har Larvik kommune sendt ut forhåndsvarsel om pålegg om retting.

Advokat Anne Tellefsen har på vegne av eieren klaget inn pålegget om retting den 11 mars 2021. Les hele klagen her. 

Larvik kommune har 27 april 2021 sendt ut varsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt datert 12.2.21. Da tiltakene ikke er rettet, er bygningsmyndigheten i kommunen delegert fullmakt fra kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § 32-3 gir Larvik kommune pålegg om at følgende tiltak på gbnr 1002/475 må fjernes og området tilbakeføres:

  1. Terrasseareal med følgende unntak: terrasseareal som ligger utenfor byggegrensen mot sjø og som er mindre enn 1 meter over terreng og som vil bli unntatt søknadsplikt den 1.5.21 (jf. forskrift om endring i forskrift om byggesak).
  2. Bod på terrasse.
  3. Bred trapp fra terrasse til strand
  4. Bryggen/moloen må reduseres med ca. 7 meter lengde. Utførelsen av fjerning av moloen måavklares med statsforvalter mht. tiltak i sjø.
  5. Brygge mot svaberg langs nordøstre side av terrassen foran takoverbygg.
  6. Utstikkende deler fra bryggen.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1 september 2021.  Les hele varselet her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *