Saken gjelder om Vestre Fagerli AS kan kreve at Larvik kommune innløser gnr 2009 bnr 14 i Larvik kommune etter plan og bygningsloven § 15-1, og deretter verdsettelse av tomten.

I 2016 gjennomførte Larvik kommune en grønnstrukturregistrering av alle områdene avsatt til grønnstruktur i kommunedelplanen. Dette skulle danne et faktagrunnlag for grunnstrukturutredningen som kom i 2017. Utredningen skulle brukes i arbeidet med ny rullering av Kommunedelplan 2021-2033. Denne planen er nå lagt ut på høring. I planen er Vestre Fagerli foreslått med arealformål grønnstruktur med underformål naturområde.

Vestre Fagerli sendte inn begjæring om innløsningsskjønn til Vestfold tingrett den 22. juni 2020 og la ned slik påstand:

Boligareal i denne delen av Larvik kommune bør verdsettes til ca. kr 3 300 pr m2.

  1. Skjønnet fremmes
  2. Larvik kommune erstatter Vestre Fagerli AS sakens kostnader.

Larvik kommune sendte inn rettidig uttalelse og la ned slik påstand: Prinsipalt:

Skjønnet nektes fremmet Subsidiært:
Skjønnet fremmes
I begge tilfeller:

Larvik kommune tilkjennes sakens omkostninger.

Larvik kommunes påstand

Prinsipalt:
-Skjønnet nektes fremmet
-Larvik kommune frifinnes for sakskostnadene
Subsidiært:
-Skjønnet fremmes
-Larvik kommune dømmes til å betale motpartens sakskostnader.

Vestre Fagerli AS`s påstand

  1. Skjønnet fremmes
  2. Larvik kommune erstatter Vestre Fagerli AS sakens kostnader.

Rettens vurdering

Larvik kommune har vunnet frem med sin prinsipale påstand. De kan da ikke pålegges å betale motpartens sakskostnader. Dette standpunkt har Vestre Fagerli sagt seg enig i.

Kommunen kan heller ikke legge ned påstand om at de skal ha sin sakskostnader dekket, og det er heller ikke gjort.

Skjønnet er enstemmig.

 

Les hele dommen fra Larvik tingrett her, Vestre Fagerli Skjønn 07.05.21

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *