Larvik kommune har mottatt søknad om etablering av en midlertidig godsterminal med mellomlagring av flis og tømmer på Sika-tomta. Se hele søknaden fra ansvarlig søker Kokkersvold AS her. 

Statsforvalteren er fra 1. januar 2021 regional gravplassmyndighet, og er høringsinstans med innsigelsesrett i saker knyttet til gravplasser og omgivelsene til disse. Larvik kommune har mottatt innsigelsen 23 april 2021.

Les deler av innsigelsen her.

«Undersbo gravplass ligger som nærmeste nabo til den planlagte godsterminalen. Utover svar på merknad fra Larvik kirkelige fellesråd til nabovarselet, kan det ikke sees at tiltakets virkning på gravplassen er direkte vurdert i de vedlagte dokumentene.»

«Gravplassforskriften § 1 sier at gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier. Her gjennomføres det gravferder og mange besøker gravplassen for å bearbeide sorg, minnes avdøde eller for å finne ro og ettertanke. Det er derfor viktig at gravplassen forvaltes på en verdig måte. Det er vanskelig å se at dette kan la seg forene med etableringen av en godsterminal som nærmeste nabo.»

«Byggingen av en godsterminal, selv en som er midlertidig, vil ha store negative konsekvenser for gravplassen. Undersbo gravplass er allerede sterkt påvirket av høyspentledningen. En godsterminal vil legge ekstra press på gravplassen som et sted for orden og verdighet.»

«Velger kommunen likevel å gi tillatelse til tiltaket, bør det settes vilkår som sørger for at de negative virkningene blir minst mulig. Et av vilkårene bør være at det bygges en støyskjerm som tar så mye som mulig av støyen fra tømmerbilene og vogntogene, samt skjuler godsterminalen noe fra gravplassen.»

Les hele uttalelsen fra Statsforvalteren her. 

I dagens kommunestyremøte ble saken behandlet og det ble stemt over forslaget fra kommunedirektøren :

«Det vises til saksfremstilling. Kommunestyret vurderer at tiltakene medfører vesentlig ulempe for omgivelsene og avslår søknad om midlertidige tiltak og midlertidig bruk av Sika-tomta, gbnr 3020/1815, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 30-5.»

Les hele innstillingen på denne linken. 

I dagens møte ble forslaget fra Formannskapet stilt opp kommunedirektørens forslag.

Forslaget fra Formannskapet:

Følgende vilkår gjelder for tillatelsen til den midlertidige godsterminal for transport av trevirke på Sika-tomta og med oppsetting av gjerde langs togspor – Skiringsalsgata 35:
• Kryssing av Storgata skal skje mellom kl. 00.00 og kl. 05.00.
• Det tillates kun én avgang/ankomst pr. uke.

• Det tillates ikke annen virksomhet enn terminalvirksomhet i forbindelse med lasting og lossing av tog.
• Det skal etableres støyskjerm som skjermer boliger mot nord, samt Undersbo gravplass. Dette må søkes om i egen byggesøknad.

• Tillatelse til plassering av midlertidige tiltak gjelder fra 01.09.2021 til 31.08.2023. For plassering av tiltakene utover den tida, må det foreligge godkjent detaljert reguleringsplan.
• Det forutsettes at støygrenser som følger av «retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)» overholdes. Før oppstart må det utføres støyberegninger som viser at grenseverdiene overholdes, spesielt rettet mot arbeid sein kveld og natt.

• Det skal utarbeides plan for ivaretakelse av blålysetater.
• Det skal utarbeides en varslingsplan som skal godkjennes av veimyndighetene.
• Trafikken i Øyakrysset skal ved togkryssingen dirigeres manuelt, og plan for dette skal være godkjent av veimyndighetene.

Formannskapets forslag ble godkjent etter avstemning. Forslaget fikk 25 stemmer, mens 15 stemte for kommunedirektørens forslag.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *