Transport og kommunikasjonskomiteen behandlet og avga sin innstilling til NTP 7. juni. Basert på dette ferdigbehandlet Stortinget Nasjonal Transportplan den 15. juni.

Stortinget gjennomførte sin debatt om NTP mandag 14. juni, og votering på ettermiddagen tirsdag 15. juni. Til tross for hele 372 vedtaksforslag ble svært få vedtatt. Et unntak var forslag nr. 5 som fikk flertall (AP, SP, SV, MDG, R og FRP):

«Stortinget legger til grunn at ambisjonen om InterCity-satsingen på Dovrebanen, Østfoldbanen, Vestfoldbanen og Ringeriksbanen står ved lag.»

Hva betyr dette for Larvik?

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.

Det er også svært gledelig at regjeringspartiene har økt NTP rammen og prioritert planleggingsmidler til Larvik innen denne.

Tilføring av planleggingsmidler som sikrer et videre planarbeid vil blant annet bidra til at man vil få avklart helt konkret hvilke områder og bygninger som til slutt vil ende opp med å bli omfattet av en fremtidig utbygging. Det betyr igjen at man kan få startet prosesser med å løse ut de som er berørt av jernbaneplanene. Det betyr også at båndleggingssonen kan reduseres, noe som vil frigjøre arealer til videre byutvikling og skape bedre vilkår for vekst i Larvik.

Les hele dokumentet her, Informasjon – Stortingets behandling av Nasjonal transportplan og InterCity utbyggingen gjennom Larvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com

* Følg Bøkebloggen på Facebook *