På eiendommen gbnr 1030/1/40 er det oppført en fritidsbolig i strid med byggetillatelsen. I tillegg er det oppført en mur, oppfyllinger og støttemurer som ikke er omsøkt. Plattingene på eiendommen er større enn godkjent platting. Tiltakene ligger innenfor byggeforbudsonen mot sjø og i formålet grønnstruktur i kommuneplanens arealdel.

Plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd, sier følgende om ulovlige forhold:

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.

Forhåndsvarsel om pålegg om retting:

I henhold til pbl § 32-2 første ledd, gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel i pbl § 32-3 første ledd, vil vurderes å fatte vedtak om retting/fjerning av ulovlig tiltak på gbnr 1030/1/40 slik det framkommer nedenfor:

  1. Fritidsboligen må rettes i samsvar med godkjente byggetegninger datert des 04 (tegningene følger som vedlagt) der i blant reduksjon av bod. Kote på topp fasadevegg på tegningene er 6,8 m. Bygningshøyden må reduseres i samsvar med snitt. BRA kan ikke overstige 117 kvm slik det framkommer i vedtak om rammetillatelse datert 18.5.05 og søknad datert 1.2.05. Lengden på 12.5 meter regnes fra utvendig bindingsverk, jf. vedtak fra statsforvalter datert 21.5.21.Glasstak må fjernes. Evt. reduksjon i BYA kan gjøres ved fjerning av deler av overbygd areal mot sjø (slik at takets lengde mot sjø reduseres), istedenfor endring av hyttens vegger, dersom høyden lar seg rette uten rivning av veggene.
  2. Mur ved nabogrense må fjernes, og oppfylling og støttemur med trapp må fjernes.

page2image785826560

    3.  Ikke godkjent oppfylling og forstøtningsmur med trapp må fjernes.

page2image810011376 page2image810011680

Fotoet viser ulovlig mur og oppfylling.
Tegningen viser en ikke-godkjent mur og oppfylling, og ca. opprinnelig terrenglinje.

4. Plattinger ved hytten må fjernes/reduseres i samsvar med godkjent platting (30 kvm).

Før vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt fattes, så har du rett til å komme med en uttalelse til saken. Frist for dette er 3 uker fra brevets dato, jf pbl § 32-2 første ledd.
Det vil vurderes å fatte vedtak om pålegg og tvangsmulkt når fristen på 3 uker er utgått dersom de ulovlige forholdene ikke er rettet.

I pålegget vil det bli gitt en rimelig frist for retting (påleggsfrist).

Det må innsendes erklæringer om ansvar for de nødvendige byggearbeidene. Les hele vedtaket fra Larvik kommune her. 

Du kan lese Statsforvalterens vedtak her. 

Tegningene fra godkjenningen av den nye hytta i 2004 her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *