Larvik kommune tapte rettssaken mot KLP Skadeforsikring angående avkortning av forsikringssum ved brannen ved Larvik bibliotek.

Dommen var klar 20 april 2021 i Vestfold tingrett, Larvik.

Larvik kommune mente at vilkårene for avkortning ikke var tilstede, og sendte den 22. juni 2020 inn stevning til Vestfold tingrett og la ned følgende påstand:

  1. KLP Skadeforsikring er forpliktet til å utbetale full erstatning i henhold til forsikringsavtale nr. 78678429 etter brann ved Larvik bibliotek 16.11.2019.
  2. Larvik kommune tilkjennes saksomkostninger.

KLP Skadeforsikring (heretter kalt KLP) sendte inn rettidig tilsvar og la ned slik påstand:

  1. KLP Skadeforsikring AS frifinnes.
  2. KLP Skadeforsikring AS tilkjennes sakens omkostninger.

Hovedforhandling ble holdt 22 til 25 mars 2021. Kommunens representant forklarte seg som part. Det ble ført 14 vitner og dokumentert en rekke dokumentbevis. Det ble foretatt en befaring.

Kommunen har stor grad av skyld. Den har ikke hatt stor nok bevissthet rundt det å etablere og etterleve rutiner knyttet til sikkerhetsforskriftene om avfallshåndteringen. Kunnskap av sikkerhetsforskriftene ble i liten grad overført nedover i systemet.

Ledelsen fulgte ikke opp sine anvisninger som at det nye avfallsanlegget skulle tas i bruk. Tilsynsmyndigheten sviktet ved at brudd ikke blir påpekt. Det sjekkes ikke om anmeldte brudd blir rettet.

Det er ikke rimelig å redusere avkortningen fordi brannen var påsatt. Nettopp brudd på sikkerhetsforskriften om å låse fast mobile enheter gjorde det mulig at brannen fikk det omfang det fikk.

Etter en samlet vurdering finner retten det rimelig med en avkortning på 35 %.

DOMSSLUTNING

  1. KLP Skadeforsikring frifinnes.
  2. Larvik kommune dømmes til å betale sakskostnader til KLP Skadeforsikring med til sammen 1.328.408,75 – enmilliontrehundreogtjueåttetusenfirehundreogåtte 75/100 – kroner innen 14 – fjorten – dager fra forkynnelse.

I tillegg måtte antagelig Larvik kommune betale sin advokat Espen Komnæs sitt krav på ca kr  859 000,- i sakskostnader.

Nå har Larvik kommune bestemt seg for å anke saken inn til Agder lagmannsrett.

Det er satt av fem dager til saken og den skal holdes i Tønsberg tinghus fra mandag 14 februar 2022 tom fredag 18 februar 2022.

Rettssaken kostet antagelig Larvik kommune ca 2 mill i Vestfold tingrett.

Bøkebloggen fulgte rettssaken i Larvik tingrett i mars og vi er meget overrasket over at saken blir anket.

Har Larvik kommune råd til å tape denne saken i lagmannsretten og pådra seg ytterligere 2 millioner i saksomkostninger?

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *