Nå har 13 naboer og gjenboere til Dolven skytebane 17 desember 2021 sendt saken over til Kontrollutvalget i Larvik.

De skriver blant annet dette i klagen:

«Brunlanes er et lite sted og det gjør vår bekymring utfordrende å melde, samtidig er det svært viktig at saksbehandlingen på et lite sted ikke svekker tilliten til Larvik kommune som offentlig forvaltningsorgan. Virksomhetsleder byggesak er en profilert stilling som bærer med seg et særskilt ansvar. Vi ber derfor om en vurdering knyttet til habilitetsspørsmålet i byggesaken som omhandler utvidelser av skytebanen og ulovlige oppføringer på Dolven skytebane.»

«Inspektør Mangelrød ble observert målende støy på adressen Brunlanesveien 913 den 10.06.20. Naboer ble muntlig informert under målingen at målingene var over 65 db, som er øvre tillatte grense. Den 15.09.20 kontaktet naboer Larvik kommune for å få innsyn i målingene som ble gjort. Tilbakemeldingen fra Larvik kommune var da at støymålingene ikke var journalført. Hva er grunnen til at støymålingen ikke ble journalført?»

«Problemstillingen habilitet dukket opp når det ble kjent at nærstående til Virksomhetsleder for byggesak deltok på Jegerprøvekurs hos Brunlanes jeger og fiskeforening under saksgangen våren 2020. Dokumentasjon kan ettersendes ved behov. Tiltakshavers søknader behandles på få dager. Selv erfarer vi 12 uker behandling på søknader i Larvik kommune. Vi ser oss dessverre nødt til å stille spørsmål om habilitet og legger til grunn at en er å regne som inhabil når det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke ens tillit til upartiskhet. Vi blir i det videre bekymret for at saken ikke får en reel behandling i byggesak, om det er slik at byggesaksleder ikke er upartisk i denne saken.»  Les hele klagen til Kontrollutvalget her. 

For de som er spesielt interesserte kan dere lese alle dokumenter i saken her. 

Til info så har Kontrollutvalget sitt første møte neste år 1 mars 2022.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *