Fredag 21 august 2020 var det et voldsomt regnvær hvor det kom ca 55 mm vann på en time på Tjøllingvollen. Dette medførte at det kommunale nettet i området Mileveien, Limveien, Stephansen vei, Borgestueveien, Fritzners vei +++ kollapset totalt.

Det er så langt rapportert inn at over 25-30 boliger fikk kjellerne fulle av vann. Noen fikk 20 cm , mens andre fikk 130 cm vann opp på veggene. Dette var jo en katastrofe for de som bor i disse husene. Det er mange unge som nå har kjøpt seg boliger her de siste 10 årene og her er det gjort store investeringer med oppussinger i kjellere.

28 august 2020 ga Larvik kommune ved Teknisk tilbakemelding om at de skulle legge innsats i å skaffe oversikt over skadene som har oppstått i forbindelse med nedbøren, både på terreng og på fast eiendom, samt på veier og tekniske installasjoner.

Med dette kunnskapasgrunnlaget på plass skulle det bli utarbeidet en liste over tiltak som kan gjennomføres relativt raskt fra Teknisks side, med enkle midler og som skulle ta kort tid.

28 oktober 2020 var det politisk møte i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift og her ble det gitt informasjon om hvilke tiltak Larvik kommune som skulle gjennomføres i området for å unngå tilsvarende hendelser i fremtiden.

 

 

Larvik kommune skal nå i 2022 endelig anskaffe prosjekterende konsulent for å detaljprosjektere VA-prosjektet Tjøllingvollen VVA-anlegg.

8 firmaer er 24 januar 2022 invitert til konkurransen med frist til 2 februar 2022.

Prosjektområdet befinner seg i et boligområde og omfatter veiene: Fritzners vei, Olav Flætens vei, Borgerstueveien, samt deler av Mileveien og Tingveien. Lengst øst, går VA-anlegget over 2 private eiendommer samt krysser den kommunale veien Vikveien. Prosjektet omfatter graving av ca. 1.000 m grøft. Se Figur 1 under.

page1image3953267472

Figur 1 – Kartutsnitt av prosjektområdet. Aktuelle VA-traseer er markert.

Eksisterende ledningsanlegg i området er fra 1972. De fleste vannledningene i prosjektområdet er av asbestsement. Spillvannsledninger er av PVC og overvannsledninger av betong.

Det har vært flere flomhendelser i området med tilbakeslag i kjellere. Det er har også vært flomavrenning i terreng i forbindelse med intens nedbør. Senest 21. august 2020 var det et intenst regnskyll der 30 boliger i området fikk vannskader.

Håndtering av overvann må gjøres på en bedre måte enn i dag. Aktuelle virkemidler kan være:

●  Økt dimensjon på overvannsledninger
●  Infiltrasjon (pålegg om frakobling av takvann, mm.)
● Fordrøyning
● Sikre flomveier

Det må tas hensyn til avrenning fra omkringliggende områder særlig skoleområdet i nord og flomløp/bekkeløp nedstrøms. Det kan være behov for tiltak i bekkedrag.

Det antas at avløp fra alle boliger er separert fra tidligere. Det bør gis pålegg om dokumentasjon av tetthet for stikkledninger for spillvann og evt. pålegg oppgradering av disse ledningene.

Et viktig formål med prosjektet er å skifte ut vannledninger av asbestsement.

Prosjektets mål:

●  Redusere fare for flom

●  Redusere skader ved flom

●  Redusere forventet økt hyppighet for brudd på vannledninger – skifte ut vannledninger av asbestsement

Prosjekterende konsulent skal estimere en kostnadskalkyle før arbeidet sendes ut på anbud.

Fristen for overlevering av ferdig detaljprosjektering er 2 september 2022.

Se hele oppdragsbeskrivelsen her,Tjøllingvollen VA anlegg.

Da ser det ut som om oppgraderingen kan starte i løpet av 2022 med ferdigstilling i 2023.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *