Nå nærmer det seg rettssaken hvor John Markus Lervik har saksøkt Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementetet og det er satt av tre dager i Larvik tingrett med oppstart onsdag 20 april.

Skjermdump: domstol.no

Parter i saken er: John Markus Lervik – Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Saken gjelder nå «Overprøving av forvaltningsvedtak» og Lerviks  advokat Sam Harris møter advokat Hilde Lund fra Regjeringsadvokaten.

18 mars 2022 sendte Lerviks advokat Sam Harris inn et nytt brev til Larvik kommune hvor han ber om at ny frist for diverse rettinger foreløpig ikke fastsettes, men vurderes av kommunen når utfallet i rettssaken er klart.

Advokatene skriver blant annet dette i brevet:

«Som vi antar kommunen er kjent med, skal det dagene 20. til 22. april i år gjennomføres hovedforhandling for Vestfold tingrett i sak mot staten om gyldigheten av klagevedtak av 21. mai 2021 fra Statsforvalteren i Agder. I klagevedtaket ble kommunens aksept av kotehøyde for hyttens gesims, etter klage fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, satt til side.»

«I kommunens brev ble frist for retting av forhold som ikke omfattes av rettssaken, satt 1. april i år. For det som omfattes av rettsaken ble det i påvente av rettslig prøving foreløpig ikke satt noen frist.»

«Dersom Statsforvalterens klagevedtak opprettholdes av retten, er det vanskelig å se annen måte å rette til lavere kotehøyde, enn å rive nåværende hytte i sin helhet, for så å oppføre denne på nytt etter å ha senket bunnivået for byggegrube og terrenget rundt.»

«Slike grave- og grunnarbeider for retting av hyttens kotehøyde vil være vanskelig å gjennomføre uten å måtte fjerne eller endre flere av det andre som skal rettes, dersom retting av dette allerede har skjedd. Dette gjelder fordi det vil måtte være en forskjell på opptil én meter i høyde på terreng, fundamenter og plattinger (i redusert størrelse), dersom hytten må rives og senkes ved en gjenoppbygging. For å hindre bratte skråninger og uheldige fallforhold, vil senkingen av terreng rundt hytten måtte strekke seg ganske langt utover.»

«For å unngå risiko for å måtte ta opp igjen allerede utførte rettingsarbeider, og også å unngå å måtte ha tyngre anleggsmaskiner inn på eiendommen i flere runder, anmodes om utsatt frist også for forhold det er akseptert å rette.»

«Det anmodes om at ny frist foreløpig ikke fastsettes, men vurderes av kommunen når utfallet i rettssaken er klart. Men en slik utsettelse vil en oppnå klarhet i nødvendige forutsetninger for å kunne prosjektere og utføre permanente løsninger for alle forholdene som må rettes.» Les hele brevet her. 

Det blir spennende å se hvem som blir innkalt som vitner i Larvik disse tre dagene.

Blir det byggesakssjef og leder i Planutvalget fra Larvik kommune,  Statforvalter i Agder, varsleren, tidligere eier av hytta, eiendomsmegler, grunneier, ansvarlig søker, byggmester, entreprenør?

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *