Norsk Stein ble frikjent i Larvik tingrett i mars 2021 og saken mot Larvik kommune ble avvist.

Bøkebloggen kontaktet advokat Os for en kommentar og fikk denne tilbakemelding etter at dommen kom.

«Våre klienter er selvsagt skuffet over dommen.»

«Skrotstein er skipet ut med lekter og slepebåt fra Revet gjennom flere år forut for etableringen av Svartebukt Havn. Utskipning med lekter og slepebåt lå også til grunn for søknad om regulering av Svartebukt Havn. De 6-7 første årene ble havnen drevet i all hovedsak med lekter og slepebåt og kun tidvis med noen svært små skip.»

«Lekterbryggen ble lagt ut for å gi tilgang til det som Norsk Stein selv omtaler som «enorme skip». Lekterbryggen er ulovlig da den ikke er omsøkt i henhold til plan- og bygningsloven og den ligger utenfor planområdet. At Norsk Stein og Larvik havn skal kunne legge om driften med drastiske konsekvenser for omgivelsene uten å omsøke dette er uforståelig.»

«Driftsomleggingen har tidvis medført så mye støy og luftforurensning at de nærmeste naboene evakuerer fritidsboligene sine når lasteskipene ligger i havnen. Et skipsanløp med døgnkontinuerlig støy kan vare i inntil 10 dager. Det er krevende å forholde seg til når skip anløper med svært kort varsel.» 

Bøkebloggen observerte at dommeren ikke har kommentert en rekke av saksøkers rettslige anførsler i saken.

Anken ble levert 19 april 2021.

Christian Martin Falster; Kim Fredrik Falster; Marius Erik Falster; Mørjefjorden Hytteforening; Nils Petter Falster; Preben Falster har via advokat Adele Os anket saken inn  til Agder lagmannsrett.

Prosessfullmektig saksøker:

Os Advokater DA v/ adv. Adele Os Bygdøy Allè 47b, 0265 Oslo

Ankemotpart 1: 

Larvik kommune (org. nr. 918 082 956) v/ ordfører Erik Bringedal Feyers gate 7, 3256 Larvik

Advokat Hanne Strand Kommuneadvokaten Feyers gate 7, 3256 Larvik

Ankemotpart 2:

Norsk Stein AS (org. nr. 958 990 022) v/ styreleder Jan Olof Gånge Jelsavegen 512, 4234 JELSA

SANDS Advokatfirma DA v/ adv. Morten Hugo Berger Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO

Saken gjelder: Krav om fjerning av lekter, stans i ulovlig virksomhet og erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap.

Som dere ser i anken så er nå Mørjefjorden Hytteforening også en part i saken sammen med Falster familien.

Bøkebloggen var selv med på en telefonkonferanse i mars 2021 hvor naboer fra Barkevik, Mørjefjorden og Håøya ringte inn og det var tydelig at mange var sterkt plaget av støyen fra de store skipene som legger til i Svartebukt.

Flere ga uttrykk for at dommen fra Vestfold tingrett måtte være feil og ville være med på en prosess for å  anke saken til Agder lagmannsrett.

Rettssaken starter i Skien tinghus tirsdag 29 mars i rettssal 2, Gjerpensgt 16, 3716 Skien og det er satt av fem dager til saken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *