Som kjent så har en hytteeier på Lamøya i Larvik saksøkt Staten. Det er satt av tre dager i Larvik tingrett med oppstart onsdag 20 april 2022. Les hele saken her. 

Nå er saken i Saltverksveien i Larvik klaget inn til Sivilombudet. Advokaten har tidligere meddelt kommunen at det også i denne saken kan bli tatt ut søksmål mot Staten.

11 februar 2022 ba Larvik kommunes tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad om status i saken.

«Vi viser til vårt pålegg om retting av tiltak og tvangsmulkt av 27.04.21, som opprettholdt av Statsforvalteren 01.10.21, se vedlagt. Retteplikten og tvangsmulkten løper fra 12 uker etter vedtaket fra Statsforvalteren, dvs. fra 24.12.21, ref. planutvalgets beslutning om utsatt iverksettelse. Vi kan enda ikke se å ha mottatt noen dokumentasjon fra dere på at tiltakene er rettet. Inntil vi får slik dokumentasjon, fortsetter tvangsmulkten å løpe. Tvangsmulkten er allerede oppe i kroner 24.500. Vi ber om en statusrapport.»

Les hele brevet her. 

Advokat Anne Tellefsen har nå svart opp Larvik kommune i en mail 23 februar 2022.

«Det forberedes nå rettslige skritt mot Statsforvalterens vedtak. I første omgang er det naturlig å be om at Sivilombudsmannen behandler saken, men det vurderes også søksmål dersom Sivilombudsmannen ikke behandler saken i full bredde.
Anmodning om behandling hos Sivilombudsmannen vil bli utsendt tidlig neste uke. Dersom saken ikke tas under behandling der, vil det bli tatt ut søksmål mot Staten.»

Les hele mailen her. 

Advokat Anne Tellefsen har på vegne av eierne 22 mars 2022 sendt inn saken til Sivilombudet. Advokaten skriver blant annet dette i brevet:

«Statsforvalteren fattet 1. oktober 2021 vedtak om å stadfeste Larvik kommunes vedtak om pålegg om riving av konstruksjoner på eiendommen, som forvaltningen anser som «ulovlige».»

«Saken omhandler terrasse og bryggekonstruksjon som er omsøkt og forevist kommunen tidlig på 1990-tallet og hvor disse tegningene foreligger i kommunen. Tiltakene – terrasseplatting, brygge og trapper – ble så sent som i 2016 undersøkt av tilsynsjurist i Larvik kommune, hvoretter det ble konstatert at tiltakene var lovlig etablert. Dels dreier det seg altså om konstruksjoner som er inntegnet i forbindelse med byggesak hos kommunen og stemplet godkjent, dels er det tiltak som da de ble oppført ikke var underlagt verken søknads- eller meldeplikt.»

«Videre er det oppført en bod i 2000 etter veiledning fra kommunen, hvoretter det ble gitt tilbakemelding om at tiltaket ikke var søknadspliktig. Regelverket i perioden konstaterer det samme. Kommunen har dessuten hatt kjennskap til denne boden siden oppføring, ettersom det var et vedvarende tvisteforhold om privatrettslige rettigheter til brygge og båthus på eiendommen som kommunen var del av.»

«Det foreligger ikke hjemmel for pålegg om fjerning av tiltak i Saltverksveien 20. Larvik kommunes vedtak og vedtak fattet av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i klagesaken er således ugyldige. Sivilombudet bes derfor undersøke saken. Det leggestil grunn at pålegg om riving av konstruksjoner er et inngripende vedtak og det er avgjørende at det foreligger hjemmel for et slikt pålegg. Dette må derfor anses av å være i kjerneområdet av hva Sivilombudet skal gjøre en nærmere undersøkelse av.»

«Klager er av den oppfatning at kommunen i 2016 har foretatt prosessledende beslutninger om tiltakenes lovlighet som binder kommunen. Dette gjelder bryggens lengde, trapper og terrasseplattinger som i dag ligger foran byggegrensen i kommuneplanens arealdel.»

«Ved oppføring av konstruksjonene var eiendommen ikke underlagt noe byggeforbud. Eiendommen har vært avsatt til boligområde ved oppføring av tiltakene pa 1990-tallet og frem til i dag, og eiendommen ligger i tettbygd strøk. Ingen av tiltakene er oppført etter at ny plan- og bygningslov trådte i kraft i 2009.»

«Konfliktene rundt eiendommen og naboeiendommen fra 1990 og frem til i dag taler i seg selv for at det ikke er noen tiltak som er oppført uten kommunens velsignelse på denne eiendommen. Det har rett og slett ikke vært mulig for eiendommens tidligere eier å flytte en spiker, uten at det har vært under kritisk blikk fra naboer og med henvendelser til kommunens byggesaksmyndighet.» Les hele klagen til Sivilombudet her, Saltverket Sivilombudet

Advokaten har tidligere meddelt Larvik kommune at dersom saken ikke tas under behandling hos Sivilombudet , vil det bli tatt ut søksmål mot Staten.

Til info så har advokat Anne Tellefsen gjort flere forsøk på å få Kommunal- og distriktsdepartementet til å snu i ulovlighetssaker i Færder kommune.(Tidligere Tjøme kommune.)

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *