En utbygger har som kjent ervervet den flotte boligen fra 1948, dvs Mesterfjellveien 40. Denne eiendommen er på ca 1,5 mål og utbyggerne vil nå rive det flotte huset og sette opp en 4-mannsbolig på tomten. Utbygger har kjøpt eiendommen for 3.910 mill.

Dette har selvfølgelig skapt voldsomme reaksjoner fra naboer i hele området.

Det var arkitekt Bente Kronen som tidligere har prøvd å få godkjent et nytt prosjekt på denne tomten.

Bildet under er fra mai 2018 hvor politikerne i Planutvalget var på befaring.

Mesterfjellveien 40. Foto: Bøkebloggen

Nå har utbyggeren byttet arkitekt og nå er den kjente arkitekten Breili&Partnere AS fra Tønsberg hyret inn for å lage nye forslag på en av de flotteste utsiktstomtene i Larvik.

Under ser dere en fotomontasje som viser det nye prosjektet. Se fotomontasjer her og her.

Fotomontasje: Breili&Partnere AS

Planutvalget behandlet saken på møte 19 oktober 2021 hvor de sa nei til en ettrinns søknad om riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bebyggelse med 4 boenheter på eiendommen. Les avslaget her. 

Larvik kommune har 8 november 2021 mottatt klage fra arkitekt Rune Breili på avslaget. Han skriver blandt annet dette:

«Den nye boligbebyggelsener utformet iht. de krav som stilles i kommunedelplanen. Utnyttelsesgraden er  satt vesentlig lavere enn hva planen tillater. Omsøkt bebyggelse har en u-grad på 27,7% BYA.» 

«Med byggets størrelse, materialvalg og takform passer den nye boligbebyggelse godt inn i eksisterende miljø og sørger for at både estetiske og kvalitative betingelser for å godkjenne tiltaket er ivaretatt.»

«Søknaden har alle de forutsetninger som legges til grunn i kommunedelplanen. Søknaden er gjennomarbeidet og god i alle estetiske verdier, og på bakgrunn av dette påklages vedtaket i Planutvalget.»

Les hele klagen fra Rune Breili  her.

Tirsdag 18 januar 2022 ble klagen behandlet i Planutvalget. Kommunedirektørens innstilling var å ikke ta klagen til følge og dette støttet politikerne i møte.

«Planutvalget tar ikke klagen til følge og fastholder vedtak i sak225/21 og oversender saken til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.»

Statsforvalteren har 8 april 2022 svart opp Larvik kommune og Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak av 19.10.2021.

«Under henvisning til vurderingen over opprettholder Statsforvalteren Larvik kommunes vedtak av 19.10.2021. Det vil si at klager ikke har fått medhold i sin klage.» Les hele brevet her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *