Pandemien har satt både de kommunale helsetjenestene og fastlegene i Larvik under betydelig press over lang tid.

Larvik har 44 fastleger, 5 LiS (leger i spesialisering) og 15 ALiS (leger i spesialisering til allmennmedisin) pr april 2022.

Det er pr april 2022 mangel på ledige listeplasser og flere som ønsker å bytte lege.

Det er 3000 som IKKE har fastlege ved utgangen av mars.

Onsdag 27 april skal kommunalsjef Guro Winsvold legge frem «Plan for legetjenester 2022 – 2025» i møte i Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring. Kommunalsjefen vil innlede i møtet om status og utvikling i tjenestene.

Du kan lese noen av forslagene til tiltak som skal settes i gang for å få nok fastleger på plass her:

Kommunestyret behandlet sak om stabilisering og rekrutteringstiltak – fastlegeordningen i februar 2022, KST 10/22, med tiltak. De økonomiske konsekvensene av tiltakene er konkretisert i saksframlegget som følger den politiske behandling av planen.

Kommunen kjøper lister som er ledige i samarbeid med aktuelle legekontorer. Det åpnes for å utvide antall hjemler fortløpende der det er mulig.

Kommunen vil i samarbeid med fastlegene utvikle ulike modeller for drift av legekontorer. Aktuelledriftsmodellervilvære:

 • –  Kommunen tilbyr leie av egnede lokaler til selvkost. Som f eks ved Tjølling legekontor. Kommunens investeringskostnader tilbakebetales via husleie, i tråd med kommunestyrets vedtak fra februar – KST sak 11/22
 • –  Kommunen kan tilby lokaler, personell og utstyr som i Kvelde
  Dersom dette blir aktuelt vil det måtte fremmes som egen sak med forslag til løsning av finansiering
 • –  Utvidelse av antall hjemler ved eksisterende legekontor. Økonomisk tilskudd gis etter søknad.
 • –  Det åpnes for at kommunen kan leie seg inn i eksisterende legegrupper hvor virksomheten erstattes eller utvides med flere ALIS stillinger

For nye hjemler kan det tilbys fast ansettelse i kommunen i inntil 2 år. Kommunen kan ikke tilby gjenkjøpsgaranti, da dette vil være i strid med kommuneloven.

Praksiskompensasjon til etterutdanning for de spesialistene som er i kommunen med inntil 10 dager i året.

Dekning av utgifter til fravær pga sykt barn med inntil 10 dager i året. Les hele dokumentet her.

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

Plan for legetjenester 2022 – 2025 vedtas. Kommunestyret slutter seg til tiltak og bruk av økonomiske virkemidler for å beholde og rekruttere leger i de ulike deler av legetjenestene.

 1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere midler som kommunestyret har vedtatt til legetjenestene, slik det framkommer i saken.
 2. Iverksatte tiltak og virkemidler gjelder til og med 2023, og evalueres i forbindelse med strategidokumentet 2024 – 2027.
 3. Det legges fram ny økonomisk vurdering til kommunestyret i forbindelse med strategidokumentet 2023 – 2027.
 4. Kommunens utgifter reduseres dersom nasjonale forutsetninger endres av vesentlig betydning for kommunenskostnadsbilde
 5. Hovedutvalget holdes løpende orientert om utviklingen  Les hele forslaget her. 

Dagens situasjon må løses og dagens situasjon vil medføre et voldsomt trykk på Legevakten i Larvik. Alle de over 3000 innbyggerne som nå står uten fastlege må ta kontakt med Legevakten ved sykdom.

Er det kapasitet til dette med dagens bemanning på Legevakten?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *