Det ble i vedtak 10.10.17 gitt tillatelse til opprettelse av grunneiendommer på gbnr. 1009/94 og 95 i Trekullveien i Kjerringvik. Se hele vedtaket her. 
Per Manvik (FRP) fremmet følgende forslag:«Planutvalget viser til utfyllende saksframlegg og begrunnelsen i forrige behandling av saken og Fylkesmannens uttalelse hvor det ikke fremmes merknader til tiltaket.»

Klagen tas til følge.«Planutvalget gir dispensasjon fra LNF formålet, og gir tillatelse til opprettelse av to nye grunneiendommer til boligformål fra eiendommen gbnr 1099/52 ved Trekullveien.»

Manviks forslag ble vedtatt med 7 (Manvik FRP, Nyland AP, Løsnæs AP, Eliassen KRF, Steen H, Offenberg H, Gjetrang MDG) mot 2 (Eliassen SV, Hunskaar SP) stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag.

Det ble kort tid etter inngått kjøpsavtale for begge tomtene med Arne Nicander. Han var som kjent ansatt som enhetsleder i Larvik kommune. Nicander avholdt også forhåndskonferanse med byggesak. Les referat her.Arne Nicander Prosjekt Kjerringvik. 

Denne avtalen med Nicander ble senere hevet og tomtene ble deretter solgt til nye eiere. De nye eierne ved Ronny Hushovd har så i 2020 byggemeldt prosjekter på begge tomtene. Se byggemelding her. 

Administrasjonen mener at det på nytt må søkes dispensasjon på byggesøknaden. Dette har medført at tidligere eier har engasjert seg i saken og løftet den opp til kommunedirektør. Les hele mailen her. 

Tidligere eier av tomtene Stein Eriksen skriver blant annet dette i mailen til Gro Herheim:
«Det ble kort tid etter inngått kjøpsavtale for begge tomtene med Line og Arne Nicander.Han var ansatt i kommunen og han orienterte meg om at han også hadde snakket med Terje Karlsen om samme problemstilling før han la inn bud på eiendommene, og at han også hadde fått opplyst at dette var helt greit og ikke ville medføre problemer. Avtalen med Nicander ble senere hevet, men grunnlaget for tomtene er fortsatt det samme. Slik saksgangen nå fremtrer, kan man undres på om det er «trynefaktor» som ligger til grunn for beslutninger / saksbehandling i Larvik kommune..»

Etterhvert så blir prosjektet godkjent av Larvik kommune hvor det gis tillatelse til to eneboliger. Her er tegninger av de planlagte boligene.

Trekullveien.Kjerringvik Foto: larvik.kommune.no

Du kan lese hele vedtaket fra 22 februar 2022 hvor prosjektet godkjennes av Larvik kommune her. 

Nå er et av husene oppe i full høyde og blir muligens ferdigstilt i løpet av sommeren?

Trekullveien.Kjerringvik. Foto: Bøkebloggen

Trekullveien.Kjerringvik. Foto: Bøkebloggen

Trekullveien.Kjerringvik. Foto: Bøkebloggen

Det viser seg nå at det har oppstått en privatrettslig konflikt mellom selger av tomtene og utbygger angående etableringen av veien opp til de nye boligene. Det er uenighet mellom partene og Larvik kommune kan ikke behandle søknaden før dette er avklart. Saksbehandler skriver blant annet dette:

«Vi viser til søknad om justert vei datert 04.04.22. I søknaden er det lagt ved et nytt situasjonskart, samt er det opplyst at dette har skjedd med løpende samtykke fra grunneierne.»

«Saksbehandler ble kontaktet den 21.04.22 per telefon av Stein Eriksen, eier av gbnr. 1099/36. Eriksen opplyste at han hadde sett på de nye innsendte dokumentene via postlistene, og ga tilbakemelding at han ikke har akseptert justert veiløsning.»

«På bakgrunn av dette kan vi ikke se at forholdene har endret seg fra vi fattet avvisning på søknaden den 21.03.22.»

«Når det privatrettslige ikke er i orden, skal søknaden avvises, jf. pbl. § 21-6.
Før vi avviser søknaden, ber vi om en skriftlig tilbakemelding fra dere om status på det privatrettslige.»  Les hele brevet her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *