Pro Invenia AS søker på vegne av Telia Towers AS (Telia), om tillatelse til oppføring av 20 meter høy telekommunikasjons mast med tilhørende utstyrs hyette på en grunnflate på ca. 6 kvadratmeter. Tiltaket søkes plassert på eiendommen, Gnr. 1090 Bnr. 28, Kjerringvikveien 306, oppe ved Spetalåsen, i Larvik kommune.

Spetalenåsen Skjermdump: larvik.kommune.no

Larvik kommune mottok rammesøknad og dispensasjonssøknad for oppføring av en telekommunikasjons-mast 08.03.22. Både forut for søknaden ogi etterkant har administrasjonen mottatt flere henvendelser omkring saken.

Saken ble sendt Fylkeskommunen og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark fylkeskommune til uttalelse 16.03.22 og mangelbrev til ansvarlig søker 17.03.22. Se uttalelsen fra Statsforvalteren her. 

Søknaden ble ansett komplett 27.04.22.

Saken ble førstegangsbehandlet av planutvalget 10.05.22 ettersom den er av prinsipiell karakter.

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

Planutvalget innvilger søknad om rammetillatelse for oppføring av ny telekommunikasjonsmast på Spetalåsen, gbnr. 1090/28. Søknaden om dispensasjon fra LNF-formålet innvilges etter plan- og bygningsloven § 19-2.

Før behandling av saken ble det votert over om møtet skulle lukkes under behandling med hjemmel i kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav b).

Det ble enstemmig vedtatt.

Forslag foreslått av Kjell Nilsen, Kristelig folkeparti: «Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterliger vurdering av alternativ plassering.»

Votering:
Det ble votert alternativt over kommunedirektørens forslag til vedtak satt opp mot Nilsen,KrF sitt forslag. Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 5 stemmer.
5=FrP1, H1, Sp2,BL1
4=Ap2,KrF1,R1

Kommunedirektøren bemerker at det er kommet inn nabomerknader både før og etter søknaden fra Pro Invenia AS ble sendt inn. Disse er vedlagt i sin helhet, men kommunedirektøren vil her kun forholde seg til merknadene innkommet innenfor merknadsfristen gitt fra tiltakshaver. Les merknadene her. 

Bøkebloggen har innhentet informasjon fra finnsenderen.no som viser at Telenor for ca 10 år bygde stasjon både i Svinevika og i Kjerringvik. Se bilder her hvor stasjonen er merket.

Svinevika mobil Skjermdump: finnsenderen.no

Kjerringvik mobil Skjermdump: finnsenderen.no

Var ikke administrasjonen og politikerne i Larvik kommune kjent med dette da de godkjente den nye masten på Spetalenåsen? Telenor og Telia bør vel kunne samordne sine etableringer i det samme området?

Til info så har Viken gravd fiber til både Svinevika og Kjerringvik i 2021. Og nå i 2022 graver Telenor fiber fra Hem til Kjerringvik hvor de nå tilbyr fiber til fastboende og hytteeiere i området.

Vi er spent på hva som skjer i denne saken nå. Siden dette er en første gangs behandling så kan vel naboene klage på dette vedtaket?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *