Revisjonen av Sandefjord kommunes etiske arbeid og varslingshåndtering har gjennom to spørreundersøkelser, intervjuer av sentrale personer, samt gjennomgang av flere dokumenter, sett på flere forhold. Noe av revisjonsgrunnlaget er registrerte varsler i 2020 og 2021

Dette er undersøkt av Vestfold og Telemark revisjon IKS:

 1. I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre gode etiske holdninger i organisasjonen og i hvilken grad er tiltakene fulgt opp?
 2. I hvilken grad er kommunens rutine for varsling i samsvar med lovkrav?
 3. Har kommunen fulgt egne rutiner ved mottak og saksbehandling av varslingssaker?
 4. I hvilken grad har kommunen lagt til rette for varsling?

Svarprosenten blant ledere i kommunen er nokså høy (76 prosent). Men blant de over 6.000 ansatte som har fått tilsendt spørreundersøkelsen har kun 24 prosent svart.

Betyr dette at ansatte ikke tør å svare opp i en anonym undersøkelse? Frykter de ansatte represalier fra ledelsen i Sandefjord kommune hvis de varsler?

Vestfold og Telemark revisjon IKS anbefaler nå kommunen å:

 1. sørge for at årsberetningen gir utfyllende informasjon om etisk arbeid i kommunen
 2. sørge for at alle ansatte og folkevalgte er kjent med det etiske reglementet og varslingsrutinene
 3. iverksette tiltak som sikrer at alle ansatte og folkevalgte kan delta på arenaer for dilemmatrening og etisk refleksjon
 4. vurdere om råd fra Arbeidstilsynet skal tas inn i varslingsrutinene.
 5. sikre at alle varsler blir registrert i Websak og at de følges opp i tråd med rutinene
 6. vurdere tiltak for å dokumentere habilitet i varslersaker
 7. iverksette ytterligere tiltak for at ansatte skal oppleve det som trygt å varsle og at de som varsler har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Les hele rapporten fra Vestfold og Telemark revisjon IKS , Sandefjord-VTR-rapport-Etisk-arbeid-og-varsling

Bøkebloggen har de siste årene fulgt med på Vestfold og Telemark revisjon IKS sine forvaltningsrevisjoner som er bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune. Det leveres rapporter på 50 til 100 sider som administrasjonen må forklare seg til politikerne i kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre. Du kan søke opp alle revisjoner fra din kommune på forvaltningsrevisjon.no. 

Men hvem følger opp at funnene i revisjonene blir fulgt opp? Og blir det noe bedre?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *