Lågen Bolig v/Ove Martin Svae søkte i 2007 om fradeling av 20 boligtomter innenfor Meløskogen boligfelt.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i 2006 og omfattet 20 tomter.

Tomtene ble søkt fradelt med en størrelse og et grenseforløp som vist på plankartet.

Vei, vann og avløp omfattes av utbyggingsavtale mellom Larvik kommune og utbygger og eier av området. Det ble avgitt bankgaranti som sikkerhet for gjennomføringen. Se hele utbyggingsavtalen her.

Avløpet var basert på privat anlegg. Eierne av boligeiendommene skal ha ansvaret for fremtidig drift og vedlikehold av pumpestasjon, renseanlegg og avløpsanlegg. Les hele godkjenningen her.

I medhold av Kap.13 i ”Forurensingsforskriften” godkjennes søknad datert 28.08.07, om sanitært avløpsvann Meløskogen boligfelt og Melø campingplass til renseanlegg av typen Klargester BioDisc® Kee 1800 videre i rør med utslipp i Numedalslågen. Les hele godkjenningen her. 

3 oktober 2019 sender Larvik kommune et varsel til Lågen Bolig AS og skriver blant annet dette:

«I våre opplysninger er fortsatt Lågen bolig AS eier av anlegget, noe som er i strid med nevnte lov som eierskap som ble gjeldende fra 01.07.2012. Det følger også av reguleringsplanen for Meløskogen vest § 2.1 punkt 3 at «det skal være etablert et andelslag for det tilknyttede renseanlegget og som skal eies av brukern…» Les hele brevet her.

15 november 2019 mottar Larvik kommune et brev fra Meløskogen velforening hvor de skriver blant annet dette:

«Bakgrunnen for dette brevet er at vi i Meløskogen velforening ønsker å gi en tilbakemelding på hva vi tenker i saken vedrørende Meløskogen renseanlegg. Vi har vært i kontakt med Ove Martin Svae i Lågen Bolig og blitt kontaktet av grunneier Johan Olaf Melø og Tor Melø. Vi har fått en forståelse på at det er en uoverensstemmelse mellom utbygger Lågen Bolig og grunneier Melø. Denne uoverensstemmelsen ønsker ingen av beboerne i Meløskogen å være en del av og vi har gitt tilbakemelding til begge om dette.» Les hele brevet her.

12 desember 2019 svarer Tenden Advokatfirma AS opp Larvik kommune på vegne av Lågen Bolig AS. Skriver blant annet dette i brevet:

«Vi kan orientere om at vi er bedt om å bistå Lågen Bolig AS med hensyn til lovlig organisering av eierskapet til renseanlegget.
Dette arbeidet er påbegynt, men tar noe tid fordi det er enkelte forhold som må avklares både med brukerne og grunneier. Dette har i det vesentlige sammenheng med at boligfeltene som skal bruke anlegget kun er delvis utbygd og at eierskapet til de foreløpig ubebygde tomtene er delt, slik at grunneier fortsatt eier disse.» Les hele brevet fra advokaten her. 

Nå viser det seg at grunneier Johan Olaf Melø har engasjert Rambøll AS for å prosjektere en ledning for avløp i Lågen fra Melø renseanlegg til Bommestad. 8,5 km. Ved Bommestad kan ledningen knyttes til eksisterende kommunalt avløpsnett og føres til Lillevik renseanlegg.

Larvik kommune konkludere med blant annet dette i rapporten:

«Det foreslåtte tiltaket er utenfor de områder Larvik kommune til nå har prioritert for å knytte flere boliger/hytter til kommunalt avløpsnett. Det er betydelige usikkerheter om tekniske-, miljømessige- og økonomiske forhold. Det er uavklarte forhold om brukerinteresser knyttet til Lågen.» Les rapporten her.

Nå er dette renseanlegget 13 år og i forkant av møte i formannskapet 8 juni 2022 sender Per Manvik inn dette spørsmålet:

«I kommuneplanen står det at kommunen overtar private renseanlegg eksempelvis for mindre boligfelt som Meløskogen boligfelt – etter 10 år. Det private renseanlegget for Meløskogen går nå sitt trettende år !»

«Hva er grunnen til at dette renseanlegget ikke blir overtatt av kommunen jf. Kommuneplanen.»

Kommunedirektørne svarer opp Manvik og skriver blant annet dette:

«Det finnes ingen bestemmer om at kommunen skal overta private renseanlegg eksempelvis for mindre boligfelt som Meløskogen boligfelt – etter 10 år. På Meløskogen er det dessuten langt til nærmeste offentlig anlegg.»  Les hele svaret her, Meløskogen renseanlegg .

Grunneier Johan Olaf Melø er ikke fornøyd med dette svaret og klager dette inn til Statsforvalter 11 juni 2022. Han skriver blant annet dette i mailen:

«I forbindelse med utbygging av Meløskogen boligfelt, etappe 1, ble Meløskogen renseanlegg etablert i 2009.»

«Driftstillatelse ble gitt av Larvik kommune. Etappe 2 skal nå bygges ut.
Det står i Larvik kommune arealplan, vedtatt i 2021, at private enkeltanlegg og reiseløsninger er ulovlige etter 10 år.»

«Det private renseanlegget på Meløskogen har vært i drift i 13 år.
Spørsmål om dette ble behandlet i Larvik formannskap, 08.06.22, vedlegg av utskrift.»

«Jeg er ikke fornøyd med svaret, og jeg spør om Statsforvalteren kan bidra til at dette renseanlegget blir underlagt de regler som er gjeldende.» Les hele mailen her, Meløskogen renseanlegg.

Hvis Larvik kommune sier ja til å overta driften av dette private renseanlegget så vil vel dette medføre at det vil komme mange søknader på tilsvarende anlegg?

Eller har det blitt slik i Larvik kommune at det er lettere å få godkjenninger hvis en er grunneier og engasjerer seg i politikken?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *