Forslagstiller Hans Gaarder Concept Living AS har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt, del av gbnr. 4090/1, i Larvik kommune. Planforslaget er utarbeidet av Børve Borchsenius Arkitekter AS.

Det ble varslet oppstart av planarbeidet 30.03.22 med merknadsfrist 03.05.22. Det har innkommet 22 merknader/innspill/naboprotester til planarbeidet. I tillegg har det i etterkant av merknadsfristen kommet inn 3 bemerkninger til saken.

Larvik kommune mottok den 3. oktober 2022 en e-post fra advokat Ole Refsnes Sørskogen – Begjæring om omgjøring Larvik kommune 031022 som representerer Sørskogen Vest Vann- og Avløpslag SA med en begjæring om omgjøring av kommunestyrets vedtak. I nevnte e-post opplyser også advokaten at saken er sendt over til Sivilombudet.

Kommunedirektøren vil nå legge frem en meldingssak for kommunestyret den 26. oktober 2022 med orientering om begjæring om omgjøring og at saken er brakt inn for Sivilombudet.

Bakgrunnen for dette er blandt annet følgende:

Morten Riis-Gjertsen.

Hans Gaarder har betydelige eierinteresser i flere selskaper. Søsterselskapet til Hans Gaarder Concept Living AS, Hans Gaarder AS, eier 20 % av aksjene i selskapet Jaguar Invest AS. Gaarder personlig eier ytterligere 20 % av aksjene. Ytterligere 20 % av aksjene i selskapet eies av Viken Consulting AS, et selskap som eies av gruppenestleder i Larvik kommunestyre og medlem i foreningsstyret Morten Riis-Gjertsen. Både Riis-Gjertsen og Gaarder har siden 2012 vært faste styremedlemmer i Jaguar Invest AS.

Morten Riis-Gjertsen uttalte til Østlands-Posten sommeren 2020 at han tidligere har vært ansatt i Hans Gaarder Eiendom AS, et annet av Hans Gaarder Concept Living AS’ søsterselskaper.

Velet bemerker at Høyre-representant og gruppenestleder Morten Riis-Gjertsen både har et tidligere ansettelsesforhold hos Hans Gaarder Eiendom AS, samt betydelige eierinteresser og langvarig felles styreengasjement i selskapet Jaguar Invest AS sammen med utbygger Gaarder. Riis-Gjertsen er også selskapets forretningsfører. Det må legges til grunn at Riis-Gjertsen og Gaarder over så lang tid har hatt en relasjon som er egnet til svekke tilliten til at Riis-Gjertsen vil behandle Gaarders sak objektivt. Det er i seg selv spesielt at det ikke engang reises spørsmål om Riis-Gjertsen objektivitet i saken, ikke minst av representanten selv. Riis- Gjertsen har også vist et uvanlig personlig engasjement og betydelig aktivitet i sakens anledning i Østlands-Postens kommentarfelt.

Velet mener Kommuneadvokaten må foreta en selvstendig vurdering av Riis-Gjertsens habilitet, ikke minst fordi han er gruppenestleder i kommunestyret for Høyre. Eventuell inhabilitet hos ham vil ha betydning for hele partigrupppens upartiskhet. Det fremkommer av protokollen at ni Høyre-representanter stemte for forslaget.

Per Manvik. 

Per Manvik er gruppeleder i kommunestyregruppen til FrP i Larvik, og samtidig eneste grunneier av eiendom 4113/8 i kommunen, omtalt som F34 Hummerbakken. Dette er det andre store utbyggingsområdet det ble votert over i møtet 6. oktober 2021. Resultatet av voteringen over Hummerbakken har åpenbart store følger for ham. Underlagt ham er fem kommunestyrerepresentanter: Randi Andersen, Stig Hatlo, Arne Haugvaldstad, Ingar Døler og Tor Kåre Hansen Odberg. Det fremgår av protokollen at Haugvaldstad, Døler, Hatlo og Odberg møtte i kommunestyret den 6. oktober 2021. Manvik ble erklært inhabil ved avstemningen av det aktuelle området og fratrådte avstemmingen. Øvrige representanter ble ikke vurdert inhabile, og Gisle Thorsen trådte inn som vara for Manvik. På tilsvarende måte var Ingar Døler Manviks vara da vedtak om konsekvensutredning av området ble fattet i 2019, jf. vedtak 129/19.

Velet mener det er godtgjort at Manvik var involvert i prosessene og uttalelsene i sammenheng er klart egnet til å svekke tilliten til de øvrige politikerne i partiet. Manvik skulle vært avskåret fra enhver befatning med saken, og det fremstår som klart for utenforstående at han har vært delaktig i saksbehandlingen forut for selve vedtaket.

For både Manvik og Riis-Gjertsen er tilknytningen til Hans Gaarder åpenbart tett, og for førstnevnte har utfallet av saken betydelig økonomiske konsekvenser. Av hensyn til publikums tillit skal det være lav terskel for å konstatere inhabilitet i saken.

Saken blir nå lagt frem for Planutvalget i møte 18 oktober. Se saken på denne linken. 

Nå har det kommet melding om at Hans Gaarder Concept Living AS  anmodnner om utsettelse av politisk behandling av denne saken. Se anmodning her, Sørskogen – Utsettelse av saken

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljert reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt, gbnr. 4090/1, med tilhørende plandokumenter, ikke ut til offentlig ettersyn og høring. Planforslaget må bearbeides slik at det blir i tråd med bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2021 – 2033. Betydningen avNIBIOsMiS-figur som ligger over store deler avplanområdet, må avklares før nytt planforslag kan sendes inn.

Saken vil så sendes over til sluttbehandling i kommunestyret 26 oktober 2022.

Og her vil nok kommuneadvokaten innstille på at både Manvik og Riis Gjertsen er inhabile i saken!

Vi har nå i kveld sendt saken over til både Manvik og Riis Gjertsen, men ingen av dem ønsker å kommentere nå.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *