I kveldens møte i Formannskapet skal planene for nytt boligprosjekt i Bøkestredet legges frem.

På vegne av tiltakshaver USBL utbygging AS fremmer PV Arkitekter et  gbnr. 3020/1219.

Forslagsstiller ønsker å utvikle området gjennom riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av nye leilighetsbygg. Forslagsstiller ønsker spesifikt å drøfte handlingsrommet knytta til mønehøyder og behovet for besøksintensiv virksomhet i 1. etasje.

Dette er punkter som vil kunne utfordre overordna bestemmelser om publikumsretta virksomhet i 1. etasje mot Nygata (mot Hansemann), og retningslinje om maksimal tillatt mønehøyde.

Retningslinjen i kdp Larvik by for # 5 Bøkestredet sier 14 meter mønehøyde. Foreløpige ønsker fra utbygger er en mønehøyde på 20 meter.

I kommunedirektørens forslag skal det gjennom arbeidet avklares hvilken høyde som vil være riktig for prosjektet.

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

  1. Detaljregulering av Bøkestredet, gbnr. 3020/1219, anbefales igangsatt. Hensikten med reguleringsplanen vil være transformasjon og utbygging av arealet til boligformål og næringsvirksomhet.
  2. Prosjektet gis anledning til å utforske høyder og høydevariasjoner utover det som ligger i retningslinjene til kommunedelplan for Larvik by 2021 – 2033.
    1. Konsekvensene av høyder utover retningslinjene i overordna plan skal illustreres tydelig med prinsippsnitt gjennom planområdet og tilgrensende bebyggelse inkl. Bøkeskogen. Videre skal det vises utsnitt av 3D-modell i øyehøyde fra sentrale punkter i byen, eksempelvisIndre havn og Tollerodden, som viser hvorvidt og hvordan bebyggelsen blir synlig fra disse ståstedene. Illustrasjonene skal kvalitetssikres.
    2. Nye bygg skal ikke stikke opp over Bøkeskogens silhuett sett fra sentrale ståsteder ved f.eks. Indre havn og Tollerodden, og skal heller ikke sperre siktlinjer mot Larviksfjorden fra sentralt utsiktspunkt i Bøkeskogen.
    3. Prosjektet skal bygges ut med volumer som har brudd i fasadene og variasjon i møne-/gesimshøyder.
    4. Vilkårene i pkt. a-c skal dokumenteres oppfylt når planforslaget skal til 1. gangsbehandling.

Bøkestredet Foto: larvik.kommune.no

Bøkestredet Foto: larvik.kommune.no

Bøkestredet Foto: larvik.kommune.no

Les hele innstillingen fra kommunedirektøren her. 

Du kan også lese hele planinitiativet fra PV Arkitekter AS her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *