Saken i Saltverksveien i Larvik ble klaget inn til Sivilombudet  i mars 2022. Advokaten har tidligere meddelt kommunen at det også i denne saken kan bli tatt ut søksmål mot Staten.

Advokat Anne Tellefsen har på vegne av eierne 22 mars 2022 sendt inn saken til Sivilombudet. Advokaten skriver blant annet dette i brevet:

«Statsforvalteren fattet 1. oktober 2021 vedtak om å stadfeste Larvik kommunes vedtak om pålegg om riving av konstruksjoner på eiendommen, som forvaltningen anser som «ulovlige».»

«Det foreligger ikke hjemmel for pålegg om fjerning av tiltak i Saltverksveien 20. Larvik kommunes vedtak og vedtak fattet av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i klagesaken er således ugyldige. Sivilombudet bes derfor undersøke saken. Det leggestil grunn at pålegg om riving av konstruksjoner er et inngripende vedtak og det er avgjørende at det foreligger hjemmel for et slikt pålegg. Dette må derfor anses av å være i kjerneområdet av hva Sivilombudet skal gjøre en nærmere undersøkelse av.»

«Klager er av den oppfatning at kommunen i 2016 har foretatt prosessledende beslutninger om tiltakenes lovlighet som binder kommunen. Dette gjelder bryggens lengde, trapper og terrasseplattinger som i dag ligger foran byggegrensen i kommuneplanens arealdel.»

«Ved oppføring av konstruksjonene var eiendommen ikke underlagt noe byggeforbud. Eiendommen har vært avsatt til boligområde ved oppføring av tiltakene pa 1990-tallet og frem til i dag, og eiendommen ligger i tettbygd strøk. Ingen av tiltakene er oppført etter at ny plan- og bygningslov trådte i kraft i 2009.»

«Konfliktene rundt eiendommen og naboeiendommen fra 1990 og frem til i dag taler i seg selv for at det ikke er noen tiltak som er oppført uten kommunens velsignelse på denne eiendommen. Det har rett og slett ikke vært mulig for eiendommens tidligere eier å flytte en spiker, uten at det har vært under kritisk blikk fra naboer og med henvendelser til kommunens byggesaksmyndighet.» Les hele klagen til Sivilombudet her, Saltverket Sivilombudet

Advokaten har tidligere meddelt Larvik kommune at dersom saken ikke tas under behandling hos Sivilombudet , vil det bli tatt ut søksmål mot Staten.

Orientering fra Sivilombudet ble gitt ved brev av 1 juni 2022, mottatt 2 juni 2022. Saken ble altså ikke behandlet.

24 oktober 2022 har advokat Anne Tellefsen klaget saken inn til Kommunal- og distriktsdepartementet hvor hun begjærer omgjøring av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sitt vedtak i klagesaken. Hun skriver dette i innledningen av klagen:

«Undertegnede representerer hjemmelshavere til eiendommen gbnr 1002/475 i Larvik kommune, med adresse Saltverksveien 20.»

«Statsforvalteren fattet l. oktober 2021 vedtak om å stadfeste Larvik kommunes vedtak om pålegg om riving av konstruksjoner på eiendommen, som forvaltningen anser som «ulovlige». Eiendommens hjemmelshaver er av den oppfatning at vedtaket er basert på feil faktum og feil rettsanvendelse og at det derfor savner hjemmel. Under enhver omstendighet er et vedtak om pålegg om riving av konstruksjonene svært urimelig og uforholdsmessig, alle forhold tatt i betraktning. Vedtaket er derfor også i strid med EMKPl-1.»

«Saken ble derfor brakt inn for Sivilombudet. Sivilombudet ønsket ikke å se nærmere på saken, først og fremst av hensyn til sine ressurser, slik undertegnede oppfatter det. Orientering om dette ble gitt ved brev av 1 juni 2022, mottatt 2. juni 2022. Saken ble altså ikke behandlet.»

«Ettersom det ikke er kommet noen nærmere avklaring på vedtakets gyldighet, anmodes det nå om at KDD vurderer omgjøring av Statsforvalteren i Vestfold og Telemarks vedtak av oktober 2021.»

«I motsatt fall vil det bli tatt ut søksmål mot Staten uten ytterligere varsel for å få en avklaring av domstolen. Dette brev er således et varsel om søksmål etter tvisteloven 5-2 hvoretter KDDs tilbakemelding imøteses innen rimelig tid og senest innen l. desember 2022.»

Les hele klagen til Kommunal- og distriktsdepartementet her, Saltverket, klage til Kommunal- og distriktsdepartementetFor spesielt interesserte finner du alle bilagene på disse linkene.  bilag 1-8, og bilag 9-18.

Til info så har advokat Anne Tellefsen gjort flere forsøk på å få Kommunal- og distriktsdepartementet til å snu i ulovlighetssaker i Færder kommune.(Tidligere Tjøme kommune.)

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *