Saken var oppe i formannskapet sist uke og der ble det enstemmig om å følge kommunedirektørens forslag. Det vil si at de ikke ønsket streaming av møter.

Til møte i kommunestyret uken etter var det kommet inn et forslag om at Planutvalget burde streames.

Alternativt forslag fra MDG og V:

«Kommunestyret ber kommunedirektøren benytte de avsatte midlene til streaming av møter i folkevalgte organ til strømming av Planutvalget. Eventuelt restbeløp benyttes til innholdsproduksjon som kan bidra til økt oppslutning om utvalgenes saker og arbeid.»

Hør hele behandlingen i saken her.  https://larvik.kommunetv.no/archive/216?caseId=4570

Nå er protokollen fra kommunestyret lagt ut på kommunens arkiv og viser hvilke partier som ikke ønsker streaming for å få mer åpenhet om hva som blir besluttet i møtene.

Votering:

Formannskapets innstilling ble satt opp mot det alternative forslaget til Hallstein Bast, MDG, og det alternative forslaget fra Hallstein Bast, MDG, ble vedtatt med 22 stemmer for og 19 stemmer mot.

22= MDG 1, BL 4, SP 5, SV 2, R 2, FRP 6, PU 1, V 1
19= H 8, AP 9, KRF 2

Hva er grunnen til at 8 politikere fra Høyre, 9 politikere fra Ap og 2 politikere fra Krf ikke ønsker mer åpenhet rundt viktige avgjørelser i saker i Planutvalget?

Bøkebloggen har derfor sendt følgende spørsmål til Gulla Løken i Høyre, Nyland i Ap og Holm i Krf:

-Hva er grunnen til at partiene deres IKKE vil få streaming på plass?

-Er det behov for at Larvik kommune må ha en så stor avdeling som skal jobbe med kommunikasjon?

Gulla Løken svarte først opp og skrev dette i tilbakemeldingen:

«Larvik Høyre er ikke imot at planutvalgets møter strømmes, men som i alle andre saker har pengene en alternativ bruk. Vi støttet  kommunedirektøren som foreslo at midlene øremerkes innholdsproduksjon med mål om å øke interessen og kunnskapen om politiske møter og saker i Larvik. Mens noen innbyggere finner plansakene viktigst, er andre igjen mer opptatt av skole og eldreomsorg. Høyre stemte for kommunedirektørens forslag slik at et bredt spekter av saker kan  synliggjøres, debatteres og informeres om.»

«De avsatte midlene, kr 100 000,- var heller aldri ment til å strømme planutvalgets møter, men til de fire hovedutvalgene som favner skole, helse, miljø, idrett, kultur, eiendom og teknisk drift. Ifølge kommunedirektøren, i sak 146/22, ville innkjøp av utstyr, personalressurser, teksting av sendingene og vedlikehold – ikke kunne dekkes av de avsatte midlene. Da måtte vi eventuelt ha foretatt en tilleggsbevilgning, noe det ikke er rom for i disse stramme budsjett-tider.» 

«Larvik Høyre håper vi fremtiden får økonomi til å prioritere økte midler til strømming av flere møter i folkevalgte organ, både hovedutvalgene og planutvalget.» 

«Larvik Høyre har ved undertegnede spurt om det samme i administrasjonsutvalget.»

«Svaret fra kommunedirektøren var at Larvik kommune ikke har en stor avdeling for kommunikasjon sammenlignet med andre kommuner på vår størrelse. Et høyt antall ansatte gjør behovet for internkommunikasjon stort, i tillegg har informasjon ut til innbyggerne høy prioritet.»

Nyland svarte opp og ga følgende tilbakemeldinger:

«Saken handlet jo om at de 100 000 som er bevilget til streaming av hovedutvalgsmøter ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre streaming av fire møter på samme kveld.
Da mener vi at kommunedirektørens forslag om å i stedet jobbe med innholdsproduksjon og andre måter å løfte det politiske arbeidet på, kunne være en god måte å bruke disse midlene.
Vi ønsket ikke at hele summen skulle brukes på streaming fra planutvalget, som er et organ der alle møtene allerede følges av journalist fra Øp og som dermed får mye oppmerksomhet.
Vi ønsket å fordele midlene til å gi andre typer saker fra alle våre hovedutvalg litt mer oppmerksomhet, og bidra til engasjement blant våre innbyggere. «
«Nå ble det jo flertall for å bruke midlene på å streame planutvalgets møter, og det er selvfølgelig uproblematisk for oss.»
«Størrelsen på kommunikasjonsavdelingen ønsker jeg ikke å kommentere spesielt, på samme måte som jeg heller ikke ville kommentert størrelsen på andre avdelinger i kommunen.»

Holm svarte også opp ga følgende tilbakemelding:

«Kommunestyret har bevilget kr 100.000 til streaming av hovedutvalgsmøtene. Kommunedirektøren la fram en sak til sist møte der man konkluderte at dette ikke er tilstrekkelig for å dekke kostnader til streaming av fire parallelle møter på fire ulike lokasjoner. Investering i nytt utstyr beløper seg alene til kr 450.000. I tillegg kommer personalkostnader.»
«Kommunedirektøren foreslo derimot at de avsatte midler på kr 100.000 blir benyttet til å lage program der de ulike sakene i de forskjellige utvalgene settes på sakskartet.» 
«Vi er for åpenhet og for at våre innbyggere skal ta del i politiske saker. Men kommunen har begrensede ressurser. Da mener vi det er bedre å få fokus på utvalgte saker fra alle utvalgene enn kun å gi informasjon fra arbeidet i planutvalget.» 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *