Nå nærmer det seg rettssaken i Agder lagmannsrett hvor John Markus Lervik har anket saken mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementetet og det er satt av tre dager i Agder lagmannsrett med oppstart tirsdag 10 januar 2023 kl 0930 i Tønsberg tinghus, rettssal 2.

 

Parter i saken er også denne gangen : John Markus Lervik – Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Saken gjelder «Overprøving av forvaltningsvedtak» og Lerviks  advokat Sam Harris som møter advokat Siri Kristiansen  fra Regjeringsadvokaten.

Siri Kristiansen har vært ansatt hos Regjeringsadvokaten fra 2000 og har også vært medlem av Fagutvalget for arbeidsrett og tjenestemannsrett i Juristforbundet siden 2017.

Dommer i saken er lagdommer Mette Ackenhausen fra Larvik. Ackenhausen var dommerfullmektig i Larvik tingrett fra 2002 til 2004. Hun har så hatt egen advokat praksis i Larvik i 17 år fra 2004 til 2021. Ble så ansatt som lagdommer i Agder lagmannsrett i september 2021.

Saksøker skriver blant annet dette i sitt sluttinnlegg til Agder lagmannsrett:

«Sakens første spørsmål er hvorvidt ankende parts hytte slik den er bygget, har en kotehøyde regnet fra normalvannstand som er i strid med byggetillatelse fra 2005. Høyde regnet fra terreng er ikke tema i saken. Dersom hyttens kotehøyde ikke er i strid med byggetillatelsen fra 2005, er Statsforvalterens klagevedtak som opphevet vedtak fra kommunen hvor høyden ble godtatt, ugyldig.»

«Svaret beror på en tolkning av byggetillatelsen. Ankende part gjør gjeldende at resultatet blir det samme uansett hvilke rettslige prinsipper som anses gjeldende for slik tolkning. Selv en rent objektiv fortolkning må dessuten skje i en kontekst som bl.a. omfatter faktiske forhold på stedet og det regelverket og øvrige rettslige rammer kommunen hadde å forholde seg til.» Les hele sluttinnlegget fra advokat Sam Harris her, Sluttinnlegg adv. Harris

Og saksøkte skriver blant annet dette i sitt sluttinnlegg til Agder lagmannsrett:

«Staten fastholder at Statsforvalteren i Agder sitt vedtak ikke er ugyldig. Vedtaket bygger på riktig rettsanvendelse og et korrekt faktum. Det foreligger heller ikke andre ugyldighetsgrunner.»

«Saken reiser to spørsmål. Det første spørsmålet gjelder tolkning av rammetillatelsen av 2005, da nærmere bestemt om denne må tolkes slik at det er gitt tillatelse til en maksimal gesimshøyde på kote 6,8 (dv.s maksimal gesimshøyde på 6,8 m målt fra høyde over havet ved normal vannstand). Dette er statens syn. Ankende part mener derimot at rammetillatelsen fra 2005 tillot en høyde lik den gamle hytten som ble revet uavhengig av hvor høy denne var.» Les hele sluttinnlegget fra advokat Siri K. Kristiansen her, Sluttinnlegg adv. Kristiansen

Her er programmet for de tre dagene i Tønsberg tinghus, rettssal 2.:

Tirsdag 10. januar

09.30-09.45: Rettens innledning
09.45-11.30: Innledning ankende
11.30-12.15: Lunsj
12.15-13.30: Innledning ankende (forts.)
13.30-16.00: Innledning ankemotpart

Onsdag 11. januar

09.30-10.15: Befaring, inkl. partsforklaring fra John Markus Lervik
10.15-11.00: Forflytning
11.00-11.45: Arne Nicander
11.45-12.30: Lunsj
12.30-13.30: Bente Kronen
13.30-14.00: Tom Roar Holbein
14.00-14.30: Lene Ottersen (eventuelt ass. dir. Hanna Fossen-Thaugland)
14.30-15.00: Elisabeth B.E. Grønningsæter
15.00-15.30: Tonje Lønnebakke Tennebø
15.30-16.00: Tom Aasrum

Torsdag 12. januar

09.00-1050: Prosedyre ankende
11.00-12.00: Prosedyre ankemotpart
12.00-12.40: Lunsj
12.40-13.30: Prosedyre ankemotpart (forts.)
13.30-14.00: Replikk, duplikk, sakskostnader

Som dere ser av vitnelisten har det kommet inn to nye vitner i saken denne gangen og begge var ansatt i Larvik kommune i 2005. Dette er tidligere avdelingsarkitekt Tonje Lønnebakke Tennebø og tidligere seksjonsleder Tom Aasrum.

Det var disse to som behandlet og godkjente søknaden på den nye hytta i 2005. Rammesøknaden ble godkjent 18 mai 2005. Les hele vedtaket her, nicander godkjenning 127 kvm

Til info så var det saksbehandler Magne Sundby som skrev ut ferdigattest på prosjektet 7 mai 2008. Les hele ferdigattesten her, nicander ferdigattest 127 kvm.

Burde ikke både varsleren og grunneieren på Lamøya vært innkalt som vitner i saken? Vil vel tro at begge sitter med mye info i denne saken?

Grunneier på Lamøya er Høyre politiker og tidligere leder av Kontrollutvalget i Larvik kommune Gjert Gjertsen. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *