Bøkebloggen har vært tilstede to dager i rettssaken om ulovlighetene på Lamøya 71 i Larvik kommune.

Vi er meget forundret over at det ikke var noen politikere eller ansatte fra Larvik kommune tilstede i retten.

Spesielt politikere som er medlemmer i Planutvalget burde vært her for å lære seg litt om lover og regler.

Ønsker derfor å minne innbyggerne i Larvik om hva som skjedde i Planutvalget 19 januar 2021.

Behandling av klage – vedtak om dispensasjon for endring av fritidsbolig på gbnr 1030/1/40 – Lamøya 71

Lamøya 71, foreslått av Marie Offenberg, Høyre
Planutvalget tar ikke klagen til følge og opprettholder tidligere vedtak fattet i sak 233/20 med følgende begrunnelse:

Gesimshøyde:
Kotehøyde var opprinnelig ikke en del av tilsynssaken. Dessverre har ansvarlig søker feilaktig tolket avviket i kotehøyde og gesimshøyde da første endringssøknad ble sendt inn i nov. 2019. Senere kontrollmålinger og redegjørelser for misforståelsen har beklageligvis ikke blitt hensyntatt av administrasjonen i den videre saksbehandlingen. Avslaget er basert på koteangivelse 6,8 som kun fremkommer som et påtegnet tall (for hånd) på søknadstegningene. Ved å legge avgjørende vekt på denne feilaktige koteangivelsen heller enn at faktisk vegghøyde samsvarer med godkjente tegninger, har feilaktig tolkning fra ansvarlig søkers side ikke blitt rettet opp i saksbehandlingen. I kommuneplanen av 2005, da hytta ble oppført, var det ingen begrensninger i kotehøyde – kun for gesims- og mønehøyde regnet fra gjennomsnittlig planert terreng. Hytta er oppført innenfor både daværende og nåværende kommuneplans begrensninger. Det foreligger således ingen overskridelser i gesimshøyde.

BYA:
De godkjente tegningene viser en påtegning fra arkitekten på 12,5 x 12,5 angitt fra og til ytterkant grunnmur, som også samsvarer med hytta slik den er oppført. Etter dagjeldende regelverk var det en størrelsesbegrensning knyttet til bruksareal (BRA) på 120m2, dvs. areal målt på innsiden av ytterveggene. Hyttas areal overskrider ikke dette (sett bort fra boden og kjeller, som skal korrigeres). Det blir da lite relevant hvor mye veggenes tykkelse utgjør som tillegg når det måles fra ytterside kledning slik BYA måles. Administrasjonens beregning er målt fra/til ytterside kledning (12,8 x 12,8) og avslaget begrunnet ut i fra dette. Planutvalget mener således at det heller ikke for grunnflaten foreligger overskridelser da målene stemmer overens med godkjente tegninger.

Uriktig faktum:
Da administrasjonen ikke har korrigert sin saksfremstilling i tråd med nye opplysninger som har fremkommet, har opprinnelig ansvarlig søkers feiltolkning av sakens fakta forplantet seg videre i saksgangen. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark opplyser i sin klage at de har lagt administrasjonens faktum til grunn i sin vurdering av om saken skal påklages. Idet saken nå sendes over til settestatsforvalter, anmoder Larvik kommunes planutvalg om at korrekt faktum legges til grunn og således at forvaltningslovens § 17 og plan og bygningslovens § 1-9 oppfylles.

Konklusjon:
Planutvalget mener fremdeles at hyttas grunnflate (sett bort fra boden) og gesimshøyde er oppført iht. godkjente tegninger fra 2005. Planutvalget har avslått søknad om godkjennelse av alle de andre oppførte tiltak på eiendommen da disse enten ikke er omsøkt eller er oppført i strid med godkjente tegninger.

Fellesforslag fra Ap, H, Frp, Sp og V.

Votering:
Det ble votert alternativt over kommunedirektørens forslag til vedtak satt opp mot fellesforslaget fra H, V , FrP, Ap og Sp fremmet av Offenberg, H.
Fellesforslaget ble vedtatt med 7 stemmer.
7= H 1, Sp 2, Ap 2, FrP 1, V 1,
2= R 1, BL 1 

Les hele vedtaket her.  Og les alle dokumenter i saken her.

Møtet den 19 januar 2021 ble streamet og du kan høre hele behandlingen av saken her.

Vi hører stadig nevnt at politikere i Planutvalget ønsker mer kunnskap om lover og regler. Hvorfor ikke bruke denne rettssaken som opplæring?

Og hva med kommuneadvokaten i Larvik? Er det ikke nyttig lærdom å være tilstede i en slik sak?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *