Dom i saken er avsagt 30 januar 2023.

Parter i saken er : John Markus Lervik – Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Saken gjelder «Overprøving av forvaltningsvedtak» og Lerviks  advokat Sam Harris som møter advokat Siri Kristiansen  fra Regjeringsadvokaten.

Siri Kristiansen har vært ansatt hos Regjeringsadvokaten fra 2000 og har også vært medlem av Fagutvalget for arbeidsrett og tjenestemannsrett i Juristforbundet siden 2017.

Dommer i saken var lagdommer Mette Ackenhausen fra Larvik. Ackenhausen var dommerfullmektig i Larvik tingrett fra 2002 til 2004. Hun har så hatt egen advokat praksis i Larvik i 17 år fra 2004 til 2021. Ble så ansatt som lagdommer i Agder lagmannsrett i september 2021.

Her er utskrift fra deler av dommen:

Staten har vunnet ankesaken og har etter tvisteloven § 20-2 første ledd, jf. § 20-5 første ledd, krav på full erstatning for sine nødvendige sakskostnader for lagmannsretten.

Lagmannsretten kan ikke se at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig at Lervik helt eller delvis fritas for erstatningsansvar, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Dette er heller ikke påberopt.

Statens salærkrav for lagmannsretten er 123 200 kroner. Det er videre krevd dekket reise- og oppholdskostnader for prosessfullmektig og partsrepresentantene med totalt 21 485 kroner. Det samlede sakskostnadskrav for lagmannsretten er følgelig 144 685 kroner. Lagmannsretten finner kostnadene nødvendige, og legger beløpet til grunn ved sin avgjørelse.

Lagmannsretten finner at også anken over tingrettens sakskostnadsavgjørelse blir å forkaste. For tingretten ble Lervik dømt til å betale 139 031 i sakskostnader til Staten. Med det resultat lagmannsretten har kommet til, er det ikke grunnlag for å endre tingrettens avgjørelse.

Lervik har ikke hatt innsigelser mot kostnadskravet hverken for tingretten eller for lagmannsretten. Lagmannsretten finner sakskostnadskravene rimelige og nødvendige. Lervik blir å dekke Statens krav på sakskostnader i samsvar med sakskostnadskravene for tingretten og lagmannsretten.

Dommen er enstemmig.

1. Anken forkastes.

DOMSSLUTNING

2. John Markus Lervik dømmes til å betale Staten v/ Kommunal- og distrikts departementet sakskostnader med 144 685 – ethundreogførtifiretusensekshundreogåttifem – kroner for lagmannsretten.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *