Hvordan kunne dette skje på Bøkeskogen Eldresenter i 2016? Les saken i ØP her.

Larvik kommune har et eget skjema som alle ansatte og folkevalgte har skrevet under på. Dette ble oppdatert og vedtatt i Larvik kommunestyre 25 mars 2015.

Skjemaet heter «Retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Larvik kommune.» Skjemaet inneholder viktige punkter. Anbefaler å ta en titt her, Etiske-retningslinjer-for-folkevalgte-og-ansatte-larvik-kommune.

Punkt 9. Ansattes ytringsfrihet og rett til å varsle ved kritikkverdige forhold.

«Som alle andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne.
Det er et mål for Larvik kommune at kritikkverdige forhold skal avdekkes og følges opp.
Arbeidstakere som opplever eller oppdager kritikkverdige eller uetiske forhold skal melde dette videre. Varsling av kritikkverdige forhold skal fortrinnsvis skje til nærmeste leder eller leders overordnede. Andre måter arbeidstaker kan varsle på er til tillitsvalgte, verneombud eller varslingssekretariat. Se egen varslingsrutine. Larvik kommune har også åpnet for mottak av varsler fra andre enn arbeidstakere. Ved varsel om kritikkverdige forhold knyttet til folkevalgte skal dette rettes til ordfører. Politianmeldelse vil bli vurdert.»

Hvorfor ble ikke disse kritikkverdige forholdene på Bøkeskogen Eldresenter fanget opp i Larvik kommunes avvikssystem i 2016 ?

Når vi nå har sett Brennpunkt saken så kan det tyde på at avvikssystemet fortsatt ikke er på plass i 2023 ?

Melder ikke ansatte i Larvik kommune avvik ?

Har medarbeidere i Larvik kommune fått munnkurv og er mellomlederne «toppstyrte» ?

For avvik i en bedrift brukes faktisk til å gjøre både medarbeidere og ledere bedre! Det bør også «styret» og ledelsen i Larvik kommune forstå slik at en slipper flere slike saker i media og at det ender opp som tilsynssaker hos Statsforvalter i Vestfold.

Og husk også at det eksisterer en verdighetsgaranti, Forskrift om en verdig eldreomsorg, fra 15.11.2010, fastsatt ved kgl. res 12. november 2010 med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30 sist endret LOV-2016-06-17-45 fra 01.07.2016
Verdighetsgarantien kan leses på denne linken på Lovdata.no. 

 

Les også saken fra Søbakken sykehjem i 2016 her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *