Kontrollutvalget i Larvik kommune bestilte prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i sak 17/22 etter innspill fra revisjonen om valg av tema for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Vedlagt følger forslag til prosjektplan og uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor.

Vestfold og Telemark revisjon IKS (VTR) har i sitt forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon foreslått følgende problemstilling:

Sikrer Larvik kommune at innkjøp i Helse og mestring skjer etter konkurranse og i samsvar med reglene for offentlige innkjøp?

Revisor vil blant annet se på:
a. organisering av innkjøpsarbeidet
b. rutiner og tiltak for å sikre at anskaffelsesreglene følges
c. dokumentasjon av innkjøp hvor unntaksbestemmelser blir brukt
d. oppfølging av arbeids- og lønnsvilkår
e. om rammeavtaler blir brukt når det skal gjøres anskaffelser
f. om anskaffelser blir gjort i samsvar med gjeldende regelverk og rutiner

Punkt e og f vil bli svart opp med en gjennomgang av utvalgte anskaffelser.

Prosjektet er foreslått avgrenset til å omfatte kommunalområdet helse og mestring for årene 2021 og 2022.Revisjonskriterier vil i hovedsak være lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, aktuelle veiledere på områdetog kommunens egne rutiner.

Oppdragsansvarlig vil være Anne Hagen Stridsklev. Prosjektleder vil være Trygve Børsting, som vil delta undermøtebehandlingen.

Revisor planlegger å bruke 400 timer på prosjektet med levering av rapport til kontrollutvalget i første møte i 2023. Les hele saken her. 

Revisjonens arbeid pågår nå, og sluttrapport er forventet til behandling i kontrollutvalgets møte 28 februar 2023.

Bøkebloggen sendte en henvendelse til kommunedirektør Gro Herheim i slutten av november 2022 og ba  om å få tallene fra Larvik kommune som viser kostnader til innleie av vikarer og rådgivere i avdeling Helse og mestring for årene 2018, 2019, 2020 og 2021.

Herheim sendte henvendelsen over til kommunalsjef Marit Kobro som besvarte opp 2 desember 2022.

Tallene viser vel at det er kjøpt inn vikarer i avdeling Helse og mestring  for perioden 2018 til 2021 for 297 millioner?

26 august 2019 hadde ØP en artikkel om dette «Kommunen brukte 33 millioner på private omsorgsaktører i fjor». Les hele artikkelen i ØP her.

Helse- og omsorgsjef Guro Winsvold ba om å få informere bak lukkede dører, da det ble avholdt Formannskapsmøte den 14. august 2019. 

«Formannskapet diskuterte kommunens bruk av private omsorgstjenester i forrige uke. Men hva som ble sagt vil forbli uklart. For møtet gikk for lukkede dører.»

Kommunalsjef uttaler dette i saken i ØP 26 august:

«– Vi ønsker en robust og fleksibel organisasjon som kan møte de fleste utfordringer. Men når det oppstår behov hos pasienter er vi forpliktet til å løse dette på andre måter hvis vi må. Det innebærer noen ganger bruk av private,» sier Winsvold.

Helse- og omsorgsjef Guro Winsvold informerte politikerene i kort tid før valget i 2019. Bruk av privat tjenesteaktør ble også omtalt i Østlandsposten etter valget. Se artikkel her.

33 millioner stemmer ikke med tallene vi fikk oversendt fra Kobro. Her er det da brukt 67,5 millioner i 2018 i innleid vikarbruk?

Det blir derfor spennende å se rapporten som legges frem 28 februar 2023 om gjeldende rammeavtaler blir brukt når anskaffelser har blitt gjort.

Og om anskaffelser blir gjort i samsvar med gjeldende regelverk og rutiner.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *