Etter anmodning fra forslagstiller og kommunedirektøren i Larvik kommune ble sak 205/22 «Detaljregulering for Sørskogen hyttefelt, del av gbnr. 4090/1» trukket fra sakskartet i Planutvalgsmøtet 18.10.2022, og saken sendt tilbake til administrasjonen for videre saksbehandling.

Administrasjonen har nå opprette ny sak og saken ble lagt fram for 1. gangs behandling i tirsdagens møte i planutvalget 14 februar 2023.

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK

 1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljert reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt, del av gbnr. 4090/1, med følgende plandokumenter ut til offentlig ettersyn oghøring:
  1. Forslag til reguleringsplankart, datert 08.12.22
  2. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 08.12.22
  3. Forslag til planbeskrivelse med ROS, datert 08.12.22

  Følgende endringer gjøres i plankart og bestemmelser, som får nye revideringsdatoer, før de leggesut til offentligettersyn oghøring:

  • Skogen i syd, dominert av oretrær, sikres i hht dens utbredelse som er registrert av arborist i rapport datert 29.11.22, og avsettes til formål Grønnstruktur – naturområde.

  • Det avsettes en buffersone nord for skogen, som nevnt i pkt over, ved bruk av en byggegrense på 10 m. Dette for delvis å ivareta § 2-11, pkt. 6.i kommuneplanens arealdel 2021-2033.

  • Hensynsoner for trær som skal ivaretas, utvides til å inkludere trærnes dryppsone/rotsone.

 2. Endelig vedtak av rguleringsplanen medfører oppheving av sammenfallende deler av reguleringsplan for Mølen med PlanID 2000.06.01, ved endelig vedtak. Les hele forslaget her og med alle vedlegg her.

 

I forkant av møtet hadde Karin S. Frøyd fra Venstre lagt inn dette forslaget i «Bobla».

Forslaget til detaljert reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt foreslås avvist og at det ikke legges ut på høring.

I henhold til pbl § 12-11 har kommunen anledning til å avvise og endre planforslag.

Forslaget til reguleringsplan strider mot kommuneplanens hensikt, §1: «Fritidsbebyggelse på naturens premisser, sikre og opprettholde biologisk mangfold, sikre unike karaktertrekk og identitetsskapende landskap og steder.»

Planområdet har store naturverdier. Nesten hele området består av naturtyper som er rødlistet. Området er blant annet viktig for trekkfugl og et verdifullt hekkeområde for småfugl.

Planområdet er omgitt av naturområder med svært høye nasjonale verdier, A-verdier og naturreservater. Planområdet er i dag en viktig økologisk korridor/viltpassasje og må opprettholdes.

Området er i nærheten av viktige friluftsområder, både statlig sikrede Mølen og det kartlagte friluftsområdet for kyststien i Brunlanes. Friluftslivet vil bli forringet som følge av planforslaget.

Planforslaget strider mot Regional plan for kystsonen i Vestfold: «Det skal ikke legges til rette for nye byggeområder for fritidsbebyggelse i de åpne områdene bak 100-metersgrensen». Kystsoneplanen åpner for noe begrenset fortetting. Fritidshus i dette området kan ikke betraktes som begrenset fortetting idet det etableres et helt nytt hytteområde, i sårbar natur.

Vedtak:

Forslag til detaljert reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt, gbnr. 4090/1, med tilhørende plandokumenter, avvises og legges ikke ut til offentlig ettersyn og høring.

Karin S. Frøyd, Venstre

Ved avstemming fikk forslaget til Frøyd 6 stemmer mot 3 stemmer. Det var H, FRP og BedreLarvik som stemte for kommunedirektørens forslag.

Nå går saken videre til behandling i kommunestyret.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *