Bane NOR fremmet i brev 9. mars 2021 innsigelse til forslag til endring av arealbruk for deler av jernbaneområdet i Larvik. Bane NOR begrunnet innsigelsen med at arealbehovet til jernbanen i Larvik ikke er avklart. Arealet er i bruk til jernbaneformål, og Bane NOR forventer at arealet vil være i bruk i flere år frem i tid. Bane NOR mener at kommunen ikke har vurdert dagens bruk tilstrekkeleg.

Mekling i saken ble gjennomført 17. desember 2021. Meklingen førte ikke frem til en løsing som begge parter kunne gi tilslutning til. Både kommunen og Bane NOR ga uttrykk for at det er mest riktig at departementet tar endelig stilling til saken.

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark sendte saken til departementet den 8. mars 2022 uten anbefaling, fordi saken gjelder forhold utenfor Statsforvaltaren sitt kompetanseområde.

Møte og befaring ble gjennomført 18. oktober 2022 med representanter fra Larvik kommune, Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Kommunal- og distriktsdepartementet har ut fra en samlet vurdering kommet til at innsigelsen fra Bane NOR blir tatt til følge, og at kommunens vedtak om å endre arealbruken til kombinert formål ikke blir godkjent.

Vedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 11-16 andre ledd, godkjenner Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunedelplan for Larvik by 2021-2033, vedtatt av Larvik kommune 6. oktober 2021, med følgjande endring:

Planformålet for #3a Indre havn endres til baneforemål.

Departementets vedtak er endeleg og kan ikke klagest på. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

Kommunal- og distriktsdepartementet ber om at Larvik kommune endrer plankart og planbestemmelser i tråd med vedtaket.

Kommunen er orientert gjennom kopi av dette brevet. Les hele brevet her, Larvik kommune – motsegn til kommunedelplan for Larvik by 2021 – 2033

Bør ikke Larviks politikere nå innse at jernbanen i all fremtid vil ligge i indre havn? Og at de nå bør oppheve båndleggingen av arealer i forbindelse med den planlagte stasjonen i Kongegata?

Les hva advokat Hjort skriver om båndlegging i 2019 her, Juridisk-vurdering-baandleggingssonen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *