Bøkebloggen skrev saken «I 8 av 12 anskaffelser i Larvik kommune foreligger det lite eller ingen dokumentasjon av anskaffelsene». Les hele saken her.

Larvik kontrollutvalg har nå behandlet saken i møte 28.02.2023.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Trygve Børsting presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlig anskaffelser i Helse og mestring». Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart.

Innkjøpssjef Torstein Åkra kommenterte revisjonsrapporten.

Kontrollutvalgsleder fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ser alvorlig på funnene i rapporten «Offentlige anskaffelser i Helse og mestring». Kontrollutvalget ønsker å følge opp rapporten, og få tilbakemelding fra kommunedirektøren på tiltak som kan sikre at anskaffelsesregelverket følges og at kommunedirektøren har nødvendige rutiner for å gjennomføre kontraktsoppfølging.

Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisor inviteres til å legge frem rapporten for kommunestyret.

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om «Offentlige anskaffelser i Helse og mestring» til orientering med følgende innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om «Offentlige anskaffelser i Helse og mestring» til orientering.

Kommunedirektøren bes om å utarbeide skriftlig rapport om oppfølging av rapportens anbefalinger som presenteres for kontrollutvalget innen 31.07.2023. I forbindelse med presentasjonen bes kommunedirektøren om å orientere kontrollutvalget om kommunedirektørens risikovurdering på innkjøpsområdet, og om hvilke rutiner som er eller vil bli etablert for å avdekke og følge opp avvik på innkjøpsområdet.

Votering

Enstemmig for forslag fra kontrollutvalgsleder satt frem i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget ser alvorlig på funnene i rapporten «Offentlige anskaffelser i Helse og mestring». Kontrollutvalget ønsker å følge opp rapporten, og få tilbakemelding fra kommunedirektøren på tiltak som kan sikre at anskaffelsesregelverket følges og at kommunedirektøren har nødvendige rutiner for å gjennomføre kontraktsoppfølging.

Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisor inviteres til å legge frem rapporten for kommunestyret.

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om «Offentlige anskaffelser i Helse og mestring» til orientering med følgende innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om «Offentlige anskaffelser i Helse og mestring» til orientering.

Kommunedirektøren bes om å utarbeide skriftlig rapport om oppfølging av rapportens anbefalinger som presenteres for kontrollutvalget innen 31.07.2023. I forbindelse med presentasjonen bes kommunedirektøren om å orientere kontrollutvalget om kommune– direktørens risikovurdering på innkjøpsområdet, og om hvilke rutiner som er eller vil bli etablert for å avdekke og følge opp avvik på innkjøpsområdet. Les hele vedtaket her. 

Politikere i kommunestyret får nå mandatet til å praktisere åpenhet, forståelse og handlekraft om det avdekkes at Larvik kommune ikke har ivaretatt menneskerettigheter eller fulgt lov om offentlig anskaffelse. Det er folkevalgte politikeres ansvar i forhold til revisjonskontrollen som pågår og som kandidater i valgprosessen som pågår.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *