Bøkebloggen skrev saken «Larvik og Omegns Turistforening trekker seg fra samarbeidet med Larvik kommune om Kyststi Tjølling» 24 februar 2023. Les hele saken her. 

Onsdag skal kommunedirektøren legge frem et forslag for politikerne i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift og i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring om veien videre med Kyststi i Tjølling.

Rådgiver Ragnar Kløverød er saksbehandler i saken og han skriver blant annet dette i forslaget:

«Ny sak om kyststi fremmes etter gjennomførte arbeidsmøter med grunneiere, jf. vedtak i hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25 januar 2023 og formannskapet 1. februar 2023, med henvisning til kommunestyrevedtak fra 2020.»

«Det ble uten hell forsøkt å få til en kyststi i Tjølling fra 1994 til 2017. Samarbeid mellom bondelag, turistforening og kommune fra 2017 har resultert i at kyststien nå er 50% ferdig, fordelt på to lengre strekninger. Kommunen har som del av arbeidet investert 3,4 mill. i 6 toaletter og 5 parkeringsplasser.»

«Gjenstående strekninger har vist seg mer komplisert å gjennomføre, hovedsakelig på grunn av hensyn til naturmangfold, økt fokus på jordvern og ulike meninger om trasevalg.»

Kyststi Tjølling Foto: larvik.kommune.no

«Tidligere kommunestyrevedtak tilsier at det foretrukne er frivillige løsninger. Allemannsretten er gjeldende, uavhengig av om det er en merket kyststi eller ikke. Kommunestyret har vedtatt at kyststien skal være så nær kysten som mulig. Utfordringen er å finne så gode løsninger som mulig, ut fra de hensyn som skal ivaretas. Noe av traseen vil måtte gå langs asfaltvei/gang- og sykkelvei.»

«Etter så lang tids arbeid for å få til en kyststi i Tjølling mener kommunedirektøren at man nå bør søke å fullføre arbeidet. Det bør arbeides videre med de traseene som det er mulig og realistisk å få gjennomført innen rimelig tid, og med en fornuftig innsats av ressurser.»

«Inntrykket fra de avholdte grunneiermøtene er at det finnes vilje til å diskutere løsninger. Den beste muligheten for å få til mer kyststi i Tjølling er et konstruktivt samarbeid med grunneierne, gjerne med utgangspunkt i det prosjektforslaget som foreligger. Forslaget samsvarer med kommunestyrets siste vedtak.»

«Etter så lang tids arbeid for å få til en kyststi i Tjølling mener kommunedirektøren at man nå bør søke å fullføre arbeidet, slik at kommunestyrets vedtak i sak 157/20 kan gjennomføres. Det bør arbeides videre med de traseene som det er mulig og realistisk å få gjennomført innen rimelig tid, og med en fornuftig innsats av ressurser.» Les hele forslaget fra kommunedirektøren, Kyststi møte 8 mars 2023.

Larvik turistforening har brutt samarbeidet med Larvik kommune og vi håper derfor at rådgiver Kløverød nå får til en konstruktiv prosess med god dialog med grunneierne i Tjølling for å sluttføre kyststien i hele Tjølling.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *