«-Virksomhet innbyggerkontakt og byggesak er blitt oppmerksom på to forhold som kan synes å være i strid med plan- og bygningslovgivningen,» skriver tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad i brev datert 14 februar 2023.

Tilsynsjurist Lindstad skriver videre i brevet:

-«Derfor mottar dere dette brevet, med en anmodning om en enkel redegjørelse for følgende tre punkter:»

1) Siden 2021 har arealformålet akvakultur vært avgrenset som i utsnittet nedenfor (lilla) i kommuneplanens arealdel. Tidligere var området vesentlig større. På tross av denne politisk vedtatte avgrensningen erfarer vi at blåskjellanlegget på Agnes er utvidet sørover i området merket med blå ring det siste året. Det fortelles om innretninger som flyter i området rundt Agnes brygge. Utvidelsen synes å være i strid med kommuneplanen. Vi ber dere kommentere den tilsynelatende ulovligheten.

Arealformålet akvakultur vært avgrenset som i utsnittet (lilla) Skjermdump: larvik.kommune.no

2) Flyfoto viser at det på gbnr. 4046/1, i arealformålet grønnstruktur, er hensatt gjenstander og avfall som kan synes å stamme fra blåskjellanlegget, sekartutsnitt ovenfor og nedenfor. Vi minner om at i dette arealformålet er det ingen anledning til å drive slik aktivitet, og ber om en kommentar til den tilsynelatende ulovligheten.

3) Mer generelt ønsker vi en kort redegjørelse for statusen til blåskjellanlegget på Agnes. Hva er planene for drift i overskuelig fremtid? Er anlegget i det hele tatt operativt? Føres det blåskjell i land på Agnes? Les hele brevet fra Larvik kommune her.

Advokat Tom Stemre har 28 februar 2023 på vegne av firmaet Norwegian Mussel Company AS svart opp Larvik kommunes brev og skriver blant annet dette:

«Innledningsvis vil jeg måtte påpeke at det i overskriften i kommunens brev, henvises til et anlegg, «Agnes akvakulturanlegg – Gbnr. 4046/12». Det synes uklart hvilken relevans kommunen mener denne eiendommen har for NMC og dennes oppdrettsvirksomhet.»

«Med henvisning til anmodningens helt overordnede karakter og ønsket om en enkel redegjørelse, ser jeg det på dette stadiet hensiktsmessig å kun knytte noen få kommentarer til hvert enkelt punkt.»

1 Tilsynelatende utøvelse av virksomhet i strid med ny kommuneplans arealdel

«Jeg antar det er uomtvistet at NMC er tildelt konsesjon for oppdrett av blåskjell innenfor det området som følger av tillatelsen med Reg.nr. V-L0315 i Akvakulturregisteret, som for øvrig er et realregister. Tilhørende lokalitet med geografiske avgrensninger, er gitt reg.nr. 24255.»

«Nye arealplaner gjelder kun for fremtidige tiltak og fører ikke til bortfall av allerede etablerte tillatelser og rettigheter. Jeg viser for såvidt her til undertegnedes brev av 10.09.2023 til Larvik kommune, inneholdende merknader til kommunedelplanen for Stavern by, samt til saksbehandlingen for øvrig.»

«NMC gjør således gjeldende å være i sin fulle rett til å utøve sin virksomhet i hele det området som konsesjonsrettighetene gjelder for.»

2 Tilsynelatende hensettelse av gjenstander og avfall i strid med arealformål på gbnr. 4046/1

«NMC har siden 2008 benyttet det aktuelle området til mellomlagring av utstyr som brukes i oppdrettsvirksomheten.»

«NMChar for øvrig intet kjennskap til hva som måtte befinne seg på kartpunkt angitt på bilde, s.2i kommunensbrev.»

3 Anmodning om orientering mht. nåværende status og fremtidig utøvelse av virksomheten.

«Vedlagt følger en presentasjon av virksomheten som ble utarbeidet av Fiskeridirektoratet og fremlagt av denne i møte med bl.a. Larvik kommune den 23. august 2021.» Les hele skrivet fra Fiskeridirektoratet her. 

«Selskapet har foretatt betydelige investeringer i nytt og oppgradert utstyr de to siste årene, og fortsetter kontinuerlig sine investeringer for videre utvikling av virksomheten.»

«Som all oppdrettsvirksomhet er NMC for øvrig underlagt strenge krav til løpende rapportering til Fiskerimyndighetene.»

Det blir spennende å se om vi snart kan kjøpe friske blåskjell fra Larviksfjorden.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *