Ordningen med å sende inn forslag i møteportalen (“Bobla”) og publisere disse i forkant av møter i folkevalgte organ i Larvik kommune avvikles i sin nåværende form.

Dette ble enstemmig vedtatt i onsdagens formannskapsmøte i Larvik.

Kommunedirektøren er enig i Sivilombudets vurderinger i saken om at dagens praksis med å legge inn forslag i møteportalen og publisere disse slik at forslagene blir synlige er i strid med kommuneloven § 11-2 og innstiller derfor på at nåværende praksis avvikles.

Larvik kommune har gjennom flere kommunestyreperioder hatt digitale løsninger for å støtte de folkevalgte og administrasjonen i saksbehandlingen. Ved inngangen til inneværende periode ble Acos Møteportal tatt i bruk, denne har fått kallenavnet “Bobla”.

Kommunedirektøren ønsker mest mulig åpenhet omkring politiske saker og prosesser. Vi anser at dette er viktig for demokratiet og befolkningens interesse og oppslutning om folkevalgt deltakelse. Derfor ble det etablert en ordning der folkevalgtes forslag til vedtak i møtene blir publisert i forkant av behandlingen i folkevalgte organer.

Gjennom behandling av lokalavisens innsynsbegjæring i Larvik kommune, Statsforvalteren og Sivilombudet er det konkludert med at aktiviteten i møteportalen og praksis med å offentliggjøre forslag til vedtak strider mot bestemmelsen i kommuneloven § 11-2. Dette står i motstrid av offentleglova sine prinsipp om offentlighet og meroffentlighet som kommunedirektøren ønsker å praktisere.

Kommunedirektøren forholder seg til Sivilombudets uttalelse om at det foregår møtepliktig saksbehandling i bobla. Les hele saken fra formannskapsmøte onsdag 3 mai 2023 her. 

Kommunedirektøren får nå i oppdrag å finne fram til en ny løsning som sørger for at folkevalgte kan sende inn forslag til vedtak til sekretariatet uten at dette medfører saksbehandling utenfor møtene i folkevalgte organ.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *