Denne saken gjelder forslag til ny detaljert reguleringsplan for Klåstad industriområde. Planområdet dekker et areal på ca. 736 daa. Klåstadbruddet driver utvinning av larvikitt, som er en magmatisk bergart som kun finnes i Oslofeltet. Larvikitt regnes som Norges viktigste steinart.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for å kunne ta ut steinressurser som ligger lavere enn kote -40, som i gjeldende reguleringsplan er satt som maksimal uttaksdybde. På sikt vil det være aktuelt å endre uttaksmetodene i bruddet, slik at det det mulig å kunne drive uttak mye dypere enn man kan med dagens driftsmetode. Tiltakshaver ønsker derfor ikke å regulere en fastsatt uttaksdybde. Dette er heller ikke gjort i de øvrige steinbruddene i Larvik kommune.

I tillegg er det ønskelig å tilrettelegge for et lagerområde mellom det gamle bruddet og dagens bruddområde, og dermed omregulere et område avsatt til vegetasjonsskjerm, til nytt formål råstoffutvinning. Noe av vegetasjonsskjermen vil beholdes for å hindre forringelse av landskapsbildet. Dette gjelder et område på ca. 5 daa.

Planforslaget innebærer også at Klåstad får et nytt sett kart og bestemmelser som i større grad harmonerer med de øvrige regulerte steinbrudda i området. Utover fjerning av dybdekote og utvidelse av lagerområde i nord, videreføres gjeldende rammevilkår knyttet til forhold som skjerming, støy, driftstider, utslipp osv. Les hele planbeskrivelsen her. 

Vedtak fra planutvalget 18 april 2023.

Forslag til detaljert reguleringsplan for Klåstad steinbrudd sendes tilbake til ny behandling (pbl §12-12).
Konsekvensene av forslag til nye driftstider i § 2.4 utredes før endringen legges ut til ettersyn og offentlig høring. Etter høringsperioden legges forslag til detaljert reguleringsplan for Klåstad steinbrudd frem til ny sluttbehandling.

Endringer til innstillingens pkt. b. Reguleringsbestemmelser, datert 15.04.2021, sist revidert 14.02.2023.
Pkt. § 2.4 Miljøforhold, herunder driftstider:
Vanlig drift 8 måneder av året: Mandag – fredag kl. 07.00 – 20.00.
Driftstiden er redusert tilsvarende i mai, juni og august: kl. 07.00 – 16.30.
Driftsstans i juli måned.
Vanlig drift tillates ikke på lørdager, søndager, helligdager og offentlige høytidsdager.

Det foretas nye støymålinger i likhet med de målingene som ble foretatt i 2014.

Behandling i planutvalget 18 april 2023.

Det var 7 stemmeberettigede til stede under behandling av saken.

Votering:

Det ble først votert alternativt over Offenberg, H sitt forslag satt opp mot kommunedirektørens forslag til vedtak. Offenberg sitt forslag ble enstemmig anbefalt vedtatt.

Det ble videre votert over Frøyd, V sitt forslag som ble enstemmig anbefalt vedtatt.

Det ble til slutt votert over Løsnæs, Ap sitt tilleggsforslag som ble enstemmig anbefalt vedtatt.

Les hele vedtaket fra Planutvalget 18 april 2023 her.

Saken ble behandlet i formannskapet 3 mai 2023 og PUs innstilling ble tatt opp til votering og enstemmig anbefalt vedtatt. Les hele saken her. 

Nå skal saken legges frem for endelig behandling i kommunestyret 10 mai 2023. Blir saken vedtatt der så sendes planen tilbake til ny behandling (pbl §12-12). Konsekvensene av forslag til nye driftstider i § 2.4 utredes før endringen legges ut til ettersyn og offentlig høring. Etter høringsperioden legges forslag til detaljert reguleringsplan for Klåstad steinbrudd frem til ny sluttbehandling.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *