Hallstein Bast, kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Venstre i mange år. Og nå er han kommunestyrerepresentant for Larvik MDG og er nominert på 1 plass for MDG til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt han 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hans.

1) Mange oppfatter MDG som et én-saksparti (miljøvern). Hvilke andre saker vil dere satse på i Larvik?

Vi satser bredt ettersom vi har såpass mange på listen som representerer innsikt i de forskjelligste felt. Om jeg skal trekke frem andre saker hvor vi mener vi har et tydelig eierskap så:

 • Klassisk miljøvern
 • Klimaspørsmål
 • Kultur
 • Medbestemmelse, folkestyre og demokrati
 • Landbruk
 • Samferdsel
 • Energi og forbruk

Andre områder hvor vi har ambisjoner om å lede:

 • Bærekraftig utvikling
 • By- steds og sentrumsutvikling
 • Digitalisering, Smartby
 • Digitale rettigheter
 • Integrering
 • Universell utforming

2) Som sønn av billedhuggeren Ørnulf Bast og som broren til kunstnerne Iselin og Dyveke Bast, er det jo nærliggende å anta at kultur er ett av dine satsingsområder?

Det er riktig. Det har det vært, og det vil det bli. Blant annet gjennom rullering av Kulturplanen som vi har fått vedtatt.

3) Du markerer deg ofte i saker som angår Stavern. Ser du deg først og fremst som en Stavern-politiker eller Larvik-politiker? Håper du at staværingene skal på deg som sin mann i kommunestyret? Vil du prioritere Stavern-saker? Tror du at du kommer til å få ekstra stemmer i Stavern?

 1. Jeg er en Larvikpolitiker som har ment og foreslått mer utenfor Stavern enn i.
 2. Det er naturlig at jeg har hatt omsorg for Stavern fordi det var ingen andre som ble valgt inn fra denne valgkretsen, som er størst i kommunen. Jeg antar Staværinger har fått med seg det, selv om de naturlig nok ikke har vært enig i alt.
 3. Jeg prioriterer ikke Stavernsaker, men har meninger og innspill – ikke minst i Stavern by.
 4. Jeg vet ikke hva jeg vil få i Stavern valgkrets, men jeg har tidligere fått stemmer fra andre partier.

4) Hva mener MDG om Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

Under prosessen for å få tilbake bystatus til Stavern inviterte jeg Odd Einar Dørum og Rune Gerhardsen til Wassilioff i mars 1996 for å foredra om bydelsutvalg i Oslo. Dette er en modell som er beskrevet i kommunloven. Det er mange muligheter mellom velforeninger og kommunedelsutvalg, bl.a. nærmiljøutvalg. Forskjellene går på hvor mye midler utvalget rår over og hvordan de er sammensatt – direktevalgt eller utpekt av kommunestyret.
Jeg har jobbet for lokalutvalg siden dengang (Stavern ble erklært som by igjen i oktober 1996) og mener det kan vitalisere nærmiljøene i hele kommunen.

5) Kan du forstå at mange synes det er rart at et lite land som Norge kan være med på å løse verdens klimaproblemer, og at det er de store landene i verden som er de store synderne? Hva kan i så tilfelle vi i lille Larvik bidra med?

Alle må bidra og Norge har et særlig ansvar som en av de store olje- og gassprodusenter. Når det gjelder miljø og natur er dette såpass nært at vi får de negative virkningene tett inn på oss og tar i bruk tiltak i stor grad.

Larvik har muligheten til å vise andre hva som er mulig og dermed fungere som inspirasjon og eksempel på hvordan en bærekraftig by og kommune kan være. I tillegg, selv om Norge og Larvik er små i den store sammenhengen, så er vi også en del av den sammenhengen og har et ansvar sammen med resten. Konkret så kan Larvik bidra med å:
– Vise at det er mulig å redusere klimagassutslipp, for eksempel gjennom transport og effektivisering av energiforbruk
F.eks gjennom støtteordninger for solceller eller etter-isolasjon av bygninger
Oppfordre og tilrettelegge for at kommuneansatte (og andre) vil velge å reise kollektivt eller bruke sykkel
– Fremme bruk av fornybar energi og bedring av kommunens eget forbruk og bygg
Tilrettelegge og jobbe for en grønn byutvikling med grøntområder og gode sykkel- og gangveier
Låneordninger for elsykkel
– Ha et godt klima- og miljøsamarbeid med andre kommuner og fylke. Det er utrolig hva vi kan få til sammen, om vi vil.

Klimaspørsmålet er globalt og her er vårt viktigste bidrag å avvikle olje og gassproduksjonen, bruke våre naturressurser på en klimavennlig måte og gå foran som et godt eksempel på et felles ansvar.

6) Olje, gass og vannkraft er vel ikke så populært i MDG. Hvilke andre energikilder foreslår dere? Havvindmøller er ikke populært. I 1970-årene ble det foreslått å bygge et atomkraftverk i Brunlanes. Er atomkraftverk noe dere kan støtte?

Vannkraft er en ren energikilde, men videre utbygging vil kunne berøre naturen på en negativ måte. En effektivisering av vannkraftanleggene vil gi økt kraft, men det viktigste blir nok å kunne dempe det økende behovet for elektrisk kraft. Det er ikke nødvendigvis plass til oppvarmete fotballbaner, gårdsplasser og ute-jacuzzi i tiden fremover. Strømprisene har påvirket vår bevissthet om verdien av energi. Det er jo positivt.

Solenergi på bygg, ikke minst offentlige, er en interessant kilde.

Vi er ikke negative til hverken havvind eller atomkraftverk, men vet for lite om konsekvenser og mulige utforminger med marginale bivirkninger. Bølgekraft kan kombinere sin infrastruktur med den som brukes i havvind.

7) Vil MDG samarbeide med Ap, Rødt og SV, eller med de borgerlige partiene etter valget? Hvilke partier vil IKKE MDG samarbeide med?

MDG tilhører hverken rød eller blå side med grønn. Vi kan samarbeide med alle som gir oss mulighet for å få gjennomslag for vår politikk.

8) Vil MDG beholde eller fjerne eiendomsskatten? (Kun hvis MDG vil fjerne den: Hvis eiendomsskatten blir fjernet, hvor skal MDG hente pengene fra?)

Vi jobber for å få effektivisert kommunen, ikke minst igjennom prosjektet «Bærekraft 2030». men ser at er nødvendig å kunne finansiere helt nødvendige tjenester. Vår ambisjon er å holde eiendomsskatten på et lavt nivå. Det kan bety at vi ikke følger Kommunedirektørens intensjon om å øke fra 1 til 4 promille i løpet av 4 år.

9) Hvilke saker kan IKKE MDG kompromisse om?

 • Naturvern
 • Nedbygging av kysten og dyrkbar jord
 • Miljøvern

10) Er det ikke viktig for MDG å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet i dag på hvor en ny jernbanestasjon skal ligge?

Plasseringen er nest viktigst. Vi gikk i sin tid for kongegatealternativet.Det viktigste er å få dobbeltspor til og fra Larvik med tilknytning til Sørlandsbanen.

11) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

Det er ikke like lett å fylle alle bygg med gode formål i kommunens interesse. Derfor skal bygg som vi ikke kan dokumentere behov for selges.

12) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Det er flere argumenter for å bevare eldre bygninger og bygningsdeler:

 1. Eldre bygninger kan ha verdi ut ifra sammenhengen de er plassert, selv om de ikke er karakterisert som bevaringsverdige. Kulturminneplanen som er under utarbeidelse vil bli et godt verktøy for å vurdere verdien.
 2. Miljøgevinsten ved å bevare og gjenbruke bygg kan være betydelige.
 3. Miljøgevinste ved å ta vare på bygningsdeler er også svært MDG har foreslått gjenbrukssentral for brukte bygningsdeler og venter fortsatt på den vedtatte utredningen fra kommunen.

13) Er det viktig for deg som ordfører å ha et positivt forhold til næringslivet? Kan du forstå at folk i Larvik er skeptiske til at politikerne overfor enkelte aktører har vært meget imøtekommende?

Det er naturligvis viktig å være positiv overfor næringslivsaktørene. Her er forutsigbarhet, tydelighet på Larviksystemets interesser og rammene vi har også viktige fra kommunens side.
Vi har tilfeller der vi har vært ettergivende i forhold til vedtatte rammer. Det kan skape skepsis til den politiske styringen.

14) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens kommune. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil MDG gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Flere av bedriftene som er lagt ned har ikke vist seg bærekraftige. MDG vil ivre for arbeidsplasser der både prosjekter, produksjon og produkt har en tydelig grønn farge med positivt bidrag til klima, miljø og natur.

15) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil MDG gjøre for å få slutt på det?

Ja. Det er ulovligheter i og utenfor kystsonen i Larvik. Vi vil at det brukes midler på oppfølging og et eget prosjekt med målbart resultat. Observasjoner av mulige ulovligheter fra arbeidet med eiendomskattetakst skal følges aktiv opp.

16) Tror du at du kommer til å ha et godt samarbeid med kommunaldirektør Gro Herheim? Er du enig i det som noen sier at kommunaldirektøren har fått for mye makt?

Jeg har allerede et godt samarbeid med Herheim og er tydelig på min rolle og er opptatt av at hun også er kjenner sin. Som ordfører vil oppfølging, samarbeid, tillit, kontroll og dialog være viktig overfor administrasjonen. Jeg vil være øverste tillitsvalgte for kommens folkevalgte – og vil fungere som det i samarbeid med alle partiene.

17) Hva er din beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Beste: Erfaring, utålmodighet og samarbeidsevne

Verste: Temperament og utålmodighet

18) Hvor skal biblioteket ligge?

Nær der folk er og der vi vil folk skal være. I dag blir det ikke så langt unna Torget.

19) Siden du nå også er fylkestingskandidat for MDG til høsten så har du kanskje ambisjoner om å komme på tinget?

Klar for det meste!

20) Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

Vi er alle en del av en global helhet der det eneste sikre er at morgendagen ikke blir lik gårsdagen. Vi må alle være med på å hindre en negativ utvikling av omsorg for hverandre, klima, miljø og natur. Samtidig skal vi innrette oss så godt vi kan og ta vel imot dem som har merket endringene allerede. Vi tror kunnskap på alle nivå er den eneste farbare veien i ferden videre.
Vi har muligheten til å vise hva som er mulig, vise at det gode liv er å leve i tråd med naturen og ikke mot den, at fornybar energi er kult, og at det å ikke bruke bilen kan være både hyggeligere og billigere både for kommune og privatpersoner.

Bøkebloggen takker Hallstein Bast for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *