Knut Olav Omholt  er nominert på sikker 1 plass for SP til valget i 2023 og også nominert som ordførerkandidat.

Bøkebloggen har sendt han 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hans.

1) Sp og Ap i Lardal gikk begge inn for at kommunen skulle slås sammen med Larvik. Synes du at folk i Lardal har fått gjennomslag for sine krav i storkommunen?

Jeg opplever at resultatet har blitt omtrent som forventa, og at det er ro rundt dette spørsmålet i bygda nå,noe spørreundersøkelse som ble gjennomført også viste.  Av ting som jeg kan oppleve som negativt er at det er langt færre som engasjerer seg i politisk arbeid i gamle Lardal nå, enn det var da vi hadde eget kommunestyre, det var forventa.  Av positive ting vil jeg framheve at ansatte opplever fordeler med å ha blitt del av et større fagmiljø. Selv om Larvik har en stram økonomi, så er økonomien nå så stor at ting som ville vært krevende for Lardal, nå blir gjort.

2) Ser du deg først og fremst som en Lardal-politiker eller Larvik-politiker? Håper du at lardølingene skal på deg som sin mann i kommunestyret? Vil du prioritere Lardal-saker? Tror du at du kommer til å få ekstra stemmer i Lardal?

Jeg ser på meg sjøl som en Larvikpolitiker.  Men jeg er bosatt i Svarstad, og i likhet med alle i kommunestyret så kjenner vi best vårt eget nærmiljø.

Antall stemmer jeg får er basert på tillit, og tillit er noe en må gjøre seg fortjent til.

3) Sp blir av mange betraktet som et parti for landsbygda. Hva vil dere gjøre for å trekke til dere velgere fra byen?

At Senterpartiet står sterkest i bygdene er kjent, men jeg tenker at det er viktig at vi ser nytten og avhengigheten av hverandre både i bygd og by.

4) Elin Ørjasæter har blitt medlem av Larvik Sp. Hvordan vil dere nyttiggjøre dere av hennes erfaring og kompetanse?

På samme måten som vi nyttiggjør oss andre medlemmer.  Med å lære av hverandre og lytte på den erfaring og kunnskap det enkelte medlem har.

5) Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Hva vil dere gjøre for å bedre forholdene?

Som kommunestyret må vi forholde oss til kommunedirektøren og sørge for at disse sakene blir fulgt opp.  Jeg mener at det som kalles «tillitsbasert ledelse» er veien å gå, og at det kan være noe å hente det.

6) Hva syntes du om jobben Bøkebloggen har gjort for å belyse saker i Larvik og trenger ikke Larvik en konkurrent til monopolavisen ØP?

Jeg kjenner ikke Bøkebloggen særlig godt.  Men det er viktig med ulike stemmer og ulike vinklinger i debatten.

7) Vil Sp samarbeide med Ap og SV, eller med de borgerlige partiene etter valget? Hvilke partier vil IKKE Sp samarbeide med?

Utgangspunktet for oss er at vi ikke har låst oss til samarbeid med noen. Ingen er heller utelukket. Så får vi se hvilke muligheter som ligger der når stemmene er talt opp.  Hva en blir enig om i forhandlinger etter valget vil veie tungt for oss.

8) Hvis Larvik Sp vil fjerne eiendomsskatten, blir det vel vanskelig eller umulig å samarbeide med Ap og SV? Hvis eiendomsskatten blir fjernet, hvor skal H, Frp, Krf og Sp hente pengene fra?

Vi har i vårt program at vi vil gjøre vårt for å holde eiendomsskatten så lav som mulig.  Det betyr at vi ikke uten videre går inn for å øke til 4 promille, men vil vurdere dette ved vært framlegg av strategidokumentet(budsjettet). Derfor skal vi hvert år se på muligheter for andre innsparingsmuligheter, der vil det alltid være noe å hente.  Men det må igjen vurderes mot hvile og hvor kraftige kutt som da må gjøres i kommunale tjenester til innbyggerne.

9) Hvilke saker kan IKKE Sp kompromisse om?

Opprettholdelse av Hvarnes skole.

Omdisponering av dyrka jord

Fortsatt satsing i kommunens lokalsenter, med tjenester nær folk.

10) Er det ikke viktig for Sp å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet i dag på hvor en ny jernbanestasjon skal ligge?

Jernbanestasjonen er vedtatt lagt i Kongegata.  Dette vedtaket støtta SP da saken ble behandla iLarvik kommunestyre.  Det var en av to muligheter som var igjen etter lange og grundige prosesser.  Etter det er det vedtatt en STATLIG reguleringsplan, og det et den som gjeldet nå.  Det viktigste nå er å begrense de båndlagte områdene i sentrum, og ikke minst: At vi faktisk får en ny jernbane.

11) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

Bygninger som kommunen ikke trenger kan gjerne selges.

Torstrand skole bør rives.

12) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Noen bygninger har verdiet i form av at de er gamle, det må en søke å ta vare på. Men det er også slik at noen gamle bygninger er « brukt opp» Da må riving være greit, slik at ikke eier får svært store kostnader med å pusse dem opp.

13) Er det viktig for deg som ordfører å ha et positivt forhold til næringslivet? Kan du forstå at folk i Larvik er skeptiske til at politikerne overfor enkelte aktører har vært meget imøtekommende?

Selvsagt er det viktig å ha et godt forhold til næringslivet.  Jeg kjenner ikke konkrete eksempler på det du hevder.  Vi er avhengig av at næringslivet er villig til å innvestere i Larvik, derfor må vi spille på lag.

14) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens kommune. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil Sp gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Bedrifter blir lagt ned fordi det de produserte ikke lenger er aktuelt eller lønnsomt, samtidig kommer det hele tida nye bedrifter med nye varer og konsepter. Slik vil og må det alltid være.

For å tiltrekke oss nye etablerere er det viktig med god dialog fra første stund.  Kommunen må ha en aktiv næringsavdelig som promoterer våre næringsarealer, både nær E 18 og Larvik by, men også f.eks Berganmoen slik at vi har arbeidsplasser og næring over hele kommunen.  Larvik er en stor reiselivskommune der vi må profilere oss godt på den unike kysten vår, samt laksefiske i Lågen og opplevelser som Høyt og lavt for å nevne noe.

15) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil SP gjøre for å få slutt på det?

Hvis spørsmålet antyder at Larvik kommune gjør ulovligheter kjenner jeg ikke til det.  Hvis det gjelder ulovligheter begått av enkeltpersoner eller fortak så kjenner vi jo til at det har forkommet.  Økt kontroll og arbeid for holdningsendring er måten å løse det på.

16) Hva er SPs holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

Vi må se nærmere på hva som konkret ligger i det.  Senterpartiet er opptatt av nærmiljøene, og støtter forslag vi mener vil styrke dem.  «Sentralen» på Svarstad er et slikt tiltak, og Senterpartiet mener flere slike i kommunens lokalsenter vil være en bra ting for å styrke nærmiljøene.

17) Tror du at du kommer til å ha et godt samarbeid med kommunaldirektør Gro Herheim? Er du enig i det som noen sier at kommunaldirektøren har fått for mye makt?

Jeg har og regner med å ha et godt samarbeid med kommunedirektør Gro Herheim.

18) Hva er din beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Jeg mener jeg er ganske god til å formidle mine synspunkter og jeg mener jeg er en godt brukbar møteleder. Og de fleste oppfatter meg som ganske tålmodig.

Den dårligste egenskapen min er at jeg kan bli ganske vrang når jeg er sikker på at jeg har rett.

19) Hvor skal biblioteket ligge?

Kanskje det har ei god plassering nå.

Ellers så skal vi ha noen bibliotekfilialer ute i den store kommunen.

20) Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

Jeg har tru på at vi får det beste resultatet hvis folkevalgte og administrasjon spiller på lag, for å gjøre hverandre gode.

Bøkebloggen takker Knut Olav Omholt for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *